سنتز و مشخصه‌یابی نانوهیبریدهای نانولوله کربنی- نانوذره‌های فلزی (مس و منگنز) و کاربرد آن‌ها در ساخت الکترود اصلاح شده با مایع یونی برای الکتروکاتالیز اکسایش استامینوفن

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

گروه شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

در کار پژوهشی حاضر، نانوهیبریدهای نانولوله­ های کربنی چند دیواره-نانوذره‌های فلزی(M-MWCNT; M = Cu, Mn) به روش کاهش شیمیایی تهیه شدند و نانوهیبریدهای به‌دست آمده برای اصلاح الکترود خمیر کربن (CPE) واجد 1-بوتیل 3- متیل ایمیدازولیوم هگزا فلئوروفسفات به عنوان مایع یونی (IL) مورد استفاده قرار گرفتند. بدین منظور، MWCNT عامل‌دار شده و پیش­ ماده­ های فلزی با استفاده از هیدرازین مونوهیدرات به طور شیمیایی کاهش یافتند. ریخت­ شناسی و اندازه ذره‌ها با استفاده از FE-SEM مورد بررسی قرار گرفتند. مطالعه‌های FE-SEM، تشکیل نانوذره‌های Cu و Mn را با اندازه­ های میانگین به ترتیب حدود 65 و nm 90 بر سطح MWCNT نشان داد. نقشه­ برداری عنصری از نانوهیبریدهای تهیه شده، پراکندگی به نسبت یکنواخت نانوذره‌های Cu و Mn را بر سطح MWCNT به نمایش گذاشت. با استفاده از XRD، ساختار بلوری نانوذره‌های مس و منگنز در نانوهیبریدها شناسایی شد. قابلیت CPEهای واجد IL و نانوهیبریدهای به‌دست آمده برای اکسایش الکتروکاتالیزی استامینوفن در محلول بافر فسفات M 1/0 (0/7(pH= مورد مطالعه قرار گرفت. نتیجه‌های به‌دست آمده نشان‌دهنده فعالیت الکتروکاتالیزی خوب الکترودهای اصلاح شده نسبت به اکسایش استامینوفن است. همچنین، M-MWCNT/IL/CPE علاوه بر داشتن مساحت سطح بالا، به دلیل اثر هم افزایی، فعالیت الکتروکاتالیزی بالاتری را در برای اکسایش استامینوفن نسبت به سایر الکترودهای به‌کار گرفته شده در این پژوهش نشان دادند. حدود تشخیص برای Cu-MWCNT/IL/CPE به روش‌های ولتامتری چرخه ­ای (CV) و ولتامتری پالس تفاضلی (DPV) به ترتیب 7/6 و µM 35/0 به‌دست آمدند. همچنین، برای Mn-MWCNT/IL/CPE حدود تشخیص به روش­ های CV و DPV به ترتیب 6/4 و µM 2/0 محاسبه شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] صلواتی ح.، طایی م.، رسولی ن.، ظهور ع.، آشیان گ.، کاربرد الکترود اصلاح شده با نانوذره‌های مغناطیسیNiCuFe2O4  با ساختار اسپینلی برای اندازه‌گیری ناپروکسن در حضور استامینوفن، مجله شیمی کاربردی، 14: 119 تا 134 (1398).
[5] Ma B., Guo H., Wang M., Wang Q., Yang W., Wang Y., Yang W., Electrocatalysis and Simultaneous Determination of Hydroquinone and Acetaminophen using PN-COF/Graphene Oxide Modified Electrode, Microchem. J., 155: 104776 (2020).
[7] Liu W., Shi Q., Zheng G., Zhou J., Chen M., Electrocatalytic Oxidation Toward Dopamine and Acetaminophen based on AuNPs@TCnA/GN Modified Glassy Carbon Electrode, Anal. Chim. Acta, 1075: 81-90 (2019).
[8] Wu C., Li J., Liu X., Zhang H., Li R., Wang G., Wang Z., Li Q., Shangguan E., Simultaneous Voltammetric Determination of Epinephrine and Acetaminophen using a Highly Sensitive CoAl-OOH/Reduced Graphene Oxide Sensor in Pharmaceutical Samples and Biological Fluids, Mater. Sci. Eng. C, 119: 111557 (2021).
[10]  Wang H.,  Qian D.,  Xiao X., Deng C.,  Liao L.,  Deng J., Ying-Wu L., Preparation and Application of a Carbon Paste Electrode Modified with Multi-Walled Carbon Nanotubes and Boron-Embedded Molecularly Imprinted Composite Membranes, Bioelectrochem., 121: 115-124 (2018).
[11] Maleki N., Safavi A., Tajabadi F., High-Performance Carbon Composite Electrode based on an Ionic Liquid as a Binder. Anal. Chem., 78(11): 3820-3826 (2006).
[12] Sun P., Armstrong D.W., Ionic Liquids in Analytical Chemistry, Anal. Chim. Acta., 661(1): 1-16 (2010).‏
[14] Fukushima T., Kosaka A., Ishimura Y., Yamamoto T., Takigawa T., Ishii N., Aida T., Molecular Ordering of Organic Molten Salts Triggered by Single-Walled Carbon Nanotubes, Science, 300(5628): 2072-2074 (2003).
[15] Zhu M., Nie G., Meng H., Xia T., Nel A., Zhao Y., Physicochemical Properties Determine Nanomaterial Cellular Uptake, Transport, and Fate, Acc. Chem. Res., 46(3): 622-631 (2013).
[17] Polo-Luque M.L., Simonet B.M., Valcárcel M., Functionalization and Dispersion of Carbon Nanotubes in Ionic Liquids, TrAC Trends Anal. Chem., 47: 99-110 (2013).
[19] Fan Y.J., Wu S.F., A Graphene-Supported Copper-based Catalyst for the Hydrogenation of Carbon Dioxide to form Methanol, J. CO2 Utilization, 16: 150-156 (2016).
[20] Kobayashi Y., Ishida S., Ihara K., Yasuda Y., Morita T., Yamada S., Synthesis of Metallic Copper Nanoparticles Coated with Polypyrrole, Coll. Polymer Sci., 287: 877-880 (2009).
[21] Mondal C., Ghosh D., Aditya T., Sasmal A.K., Pal T., Mn3O4 Nanoparticles Anchored to Multiwall Carbon Nanotubes: a Distinctive Synergism for High-Performance Supercapacitors, New J. Chem., 39: 8373-8380 (2015).
[22] Yu H., Song S.W., Lian Y.Y., Liu Z.Y., Qi G.C., Electrochemical Preparation of Copper Hexacyanoferrate Nanoparticles under the Synergic Action of EDTA and HAuCl4, J. Electroanal. Chem., 650: 82-89 (2010).
[27] Tavana T., Khalilzadeh M.A., Karimi-Maleh H., Ensafi A.A., Beitollahi H., Zareyee D., Sensitive Voltammetric Determination of Epinephrine in the Presence of Acetaminophen at a Novel Ionic Liquid Modified Carbon Nanotubes paste ElectrodeJ. Mol. Liquids168: 69-74‏ (2012).
[30] Wang S.F., Xie F., Hu R.F., Carbon-Coated Nickel Magnetic Nanoparticles Modified Electrodes as a Sensor for Determination of AcetaminophenSens. Actu. B: Chem., 123(1): 495-500 (2007).