بررسی اثر پارامترهای عملیاتی بر میزان جذب کربن دی اکسید با استفاده از نانوسیال آب-آلومینا در برج دیواره مرطوب با استفاده از روش سطح- پاسخ

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

2 دانشگاه صنعتی کرمانشاه

چکیده

امروزه استفاده از حلال‌های حاوی نانوذرات برای بهبود نرخ جذب گازهای اسیدی مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. در این مطالعه جذب فیزیکی کربن دی اکسید در نانوسیال بر پایه آب حاوی نانوذرات آلومینا در برج دیواره مرطوب مورد بررسی قرار گرفته است. از روش سطح-پاسخ با طراحی مرکب مرکزی برای تجزیه و تحلیل و بهینه سازی عملکرد سیستم‌ نانوسیال استفاده شد. در این راستا عملکرد فرایند با اندازه‌گیری ضریب انتقال جرم فاز مایع بر اساس متغیرهای مستقل، غلظت نانوذرات (g/l 1-0)، شدت جریان سیال (ml/min 300-100) و دمای سیال (℃ 45-25) ارزیابی شد. با استفاده از تحلیل واریانس، یک مدل درجه دو جهت پیش‌بینی ضریب انتقال جرم در نانوسیال آب-آلومینا با R2 برابر 977/0ارائه شد. نتایج نشان می‌دهد که ضریب انتقال جرم در حضور نانوذرات آلومینا به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد. با اضافه کردن 1 و 5/0 گرم در لیتر از نانوذرات آلومینا در سیال پایۀ آب نرخ جذب گاز 47 و 19 درصد افزایش پیدا می‌کند. طبق نتایج بدست آمده افزایش غلظت نانوذرات و شدت جریان سیال بیشترین تاثیر را بر ضریب انتقال جرم دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات