مطالعه تجربی و بهینه‏سازی جذب سطحی گاز کربن دی اکسید توسط جاذب پلیمری میکرو-متخلخل

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 School of Chemical Engineering, Iran University of Science and Technology

2 دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده مهندسی شیمی

3 گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی ،دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

پلیمرهای هایپر کراس لینک شده (HCPs) یکی از انواع پلیمرهای میکرو متخلخل با اندازه حفراتی در حدود نانومتر هستند که به منظور جذب و ذخیره سازی دی اکسید کربن بسیار مورد توجه می باشد. در این تحقیق با استفاده از جاذب‌های HCP بر پایه بنزن که بر اساس واکنش فریدل-کرافتس سنتز شده به بررسی تجربی جذب گاز دی‌اکسیدکربن پرداخته شده است. روش سطح-پاسخ به منظور بهینه سازی پارامترهای فرآیندی جهت افزایش ظرفیت جذب دی اکسید کربن استفاده شده است. فشار، دما، نسبت کراسلینکر به بنزن و زمان سنتز به عنوان پارامترهای فرآیندی و ظرفیت جذب هم به عنوان پاسخ این روش در نظر گرفته شده است. مقادیر بهینه فشار، دما، نسبت کراسلینکر به بنزن و زمان سنتز که باعث بیشینه کردن ظرفیت جذب می شوند به ترتیب 857/5 بار، °C 331/21، 189/2 و 375/14 ساعت می باشند. براساس این مقادیر، ظرفیت جذب دی اکسید کربن بر پایه بنزن 473/244 میلی گرم بر گرم جاذب به دست آمد.

کلیدواژه‌ها