بررسی اثرنانوذرات اکسید تیتانیوم بر عملکرد سورفکتنتهای ساپونین و سدیم دودسیل سولفات در فرایند پاک سازی مخازن ذخیره نفت خام سنگین

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اهر- دانشکده مهندسی شیمی- گروه بیوتکنولوژی

2 عضو هیئت علمی دانشکاه نوشیروانی بابل

3 گروه مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، اهر، ایران

4 دانشجوی دکترای گروه مهندسی شیمی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران

چکیده

در این تحقیق ، اثر نانوذرات اکسید تیتانیوم برعملکرد بیوسورفکتنت ساپونین و سدیم دودسیل سولفات در تمیز کردن مخزن ذخیره نفت خام سنگین بررسی شد. همچنین پس از فرایند پاکسازی، با استفاده از از سدیم دودسیل سولفات، ساپونین و نانوذرات اکسید تیتانیوم برای بازیابی نفت از لجن ته مانده مخازن ذخیره نفت خام در مقیاس آزمایشگاهی استفاده شد. نتایج نشان داد ، مقدار مطلوب HLB برای فرآیند استخراج در حدود 1/24 برای مخلوط 40% سدیم دودسیل سولفات 60% ساپونین بود. همچنین نتایج نشان داد که استفاده همزمان از سورفکتنت ها و نانوذرات منجر به یک اثر هم افزایی می شود که به طور قابل توجهی بازده استخراج فرآیند را افزایش می دهد. حداکثر مقدار باقیمانده نفت در لجن در شرایط مطلوب حدود 6/3٪ (مقدار1/24 HLB=برای مخلوط سورفکتنت ها وg/l 3 نانوذرات اکسید تیتانیوم) بدست آمد که این مقدار برای هر یک از سورفکتنت ها بدون حضور نانوذرات اکسید تیتانیوم، 5/92 و 7/93% برای ساپونین و سدیم دودسیل سولفات بود. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که این روش پتانسیل کاربردهای صنعتی را دارد و میتواند در بازیافت نفت از لجن ته مانده نفتی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها