بررسی عملکرد و مدل‌سازی ایزوترم جذب نانوذره اکسید آهن سنتز شده به روش سل-ژل در جذب آسفالتین استخراج ‌شده از نفت خام

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علم و صنعت ایران

2 آزمایشگاه کاتالیست و نانومواد-دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز-دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

آسفالتین موجود در نفت خام مشکلات زیادی برای تولید، فرآوری و انتقال آن ایجاد می‌کند که مهم‌ترین آن‌ها، گرفتگی دهانه چاه و خط لوله، غیرفعال کردن و مسمومیت کاتالیست ها می‌باشد. در این مطالعه جذب آسفالتین استخراج‌ شده از یک نمونه نفت خام بر روی پنج نانوذره اکسید آهن سنتز شده به روش پچینی در حضور و عدم حضور پروپیلن اکساید و پلی‌اتیلن گلیکول، به عنوان عوامل مرسوم مورد استفاده در روش سل-ژل جهت تشکیل ژل، بررسی گردید. محلول‌هایی با ترکیب درصد متفاوت از آسفالتین و تولوئن تهیه و مقدار مشخصی از نانو ذرات آهن g/l 4 در داخل محلول‌ها ریخته شد و برای مدت 15 ساعت بر روی شیکر با دور rpm 250 قرار گرفت. غلظت مجهول نمونه‌ها توسط آنالیز UV-visible مشخص گردید. نتایج نشان داد اکسید آهن سنتز شده بدون پروپیلن اکساید و پلی‌اتیلن گلیکول با میزان جذب 31/37 بهترین عملکرد را در جذب آسفالتین داشته و از منظر اقتصادی نیز مقرون به صرفه‌تر است. نتایج جذب با استفاده از ایزوترم‌های لانگمویر و فرندلیچ توصیف شد و خصوصیات فیزیکی نانو ذرات توسط آنالیزهای XRD و BET تعیین گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات