اثر اندازه نانوذرات اکسید آهن سوپرپارامغناطیس بر ساختار و فعالیت لیزوزیم سفیده تخم مرغ

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشکده شیمی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

3 مرکز تحقیقات علوم دارویی، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

چکیده

نانوذرات اکسید آهن سوپرپارامغناطیس (SPIONs) با ترکیب مولکولی Fe3O4 برای برهمکنش‌های پروتئینی و مطالعه دارورسانی در نظر گرفته شد. با توجه به اینکه SPIONs در نانوپزشکی و سیستم‌های دارورسانی نقش عمده‌ای دارند، بررسی برهمکنش بین SPIONs و یک پروتئین مدل و تغییرات ساختاری و عملکردی آن می‌تواند در تحقیقات علمی روشنگر باشد. SPIONs با اندازه‌های 20، 50 و 100 نانومتر انتخاب شدند. مطالعه طیف‌سنجی UV-visible، برهمکنش بین پروتئین-نانوذره را نشان داد. دورنگ نمایی دورانی به منظور اندازه‌گیری تغییرات در ساختار ثانویه لیزوزیم در برهمکنش با SPIONs استفاده شد و کاهش قابل توجهی در ساختارهای مارپیچ پروتئین مشاهده شد. تجزیه و تحلیل خاموشی فلورسانس پروتئین به منظور درک ماهیت برهمکنش پروتئین-نانوذره مورد استفاده قرار گرفت. برهمکنش SPIONs و لیزوزیم ترکیبی از خاموش شدن دینامیک و استاتیک را نشان دادند. فعالیت و خواص آنزیمی لیزوزیم متصل به SPIONs در مقایسه با لیزوزیم آزاد اندازه‌گیری شد. فعالیت به طور قابل توجهی در هر اندازه از SPIONs کاهش یافته است، اما Km تحت تاثیر شرایط مختلف واکنش تغییر کرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات