تاثیرافزودن سولفید کادمیم براتصال P-N

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، تهران ،ایران

چکیده

افزایش گرمای کره زمین و نیاز روز افزون به انرژی موضوعات مهمی هستند که موجب گسترش انواع انرژی تجدید پذیر شده است. هدف بررسی اثر افزودن سولفیدکادمیم و سولفیدروی در سولفیدمس و سولفیدسرب وبهبود حساسیت سل ساخته شده به روش جذب و واکنش متوالی لایه یونی در شرایط نور و تاریکی است. بهترین سل ساخته شده در طی انجام این پروژه سل8CuS/2CdS / 8 PbS (0.5 M) / Cu sheet می باشد. بیشترین اختلاف شدت جریان تاریکی و نورسل مذکور در پتانسیل یک ولت 14 میلی آمپراست. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی سل مذکور نشان داد ذرات نیمه هادی در حد نانومتر است. بررسی خاصیت فتوالکتروشیمیایی به کمک تکنیک های الکتروشیمیایی کرونوآمپرومتری، ولتامتری چرخه ای و کرونوپتانسیومتری انجام شده است .

کلیدواژه‌ها

موضوعات