تاثیر افزودن سولفید کادمیم بر اتصال P-N

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی ، تهران ، ایران

چکیده

افزایش گرمای کره زمین و نیاز روز افزون به انرژی موضوعات مهمی هستند که موجب گسترش انواع انرژی تجدید پذیر شده است. هدف بررسی اثر افزودن سولفیدکادمیم و سولفیدروی در سولفیدمس و سولفیدسرب و بهبود حساسیت سل ساخته شده به روش جذب و واکنش متوالی لایه یونی در شرایط نور و تاریکی است. بهترین سل ساخته شده در طی انجام این پروژه سل 8CuS/2CdS / 8 PbS (0.5 M)  / Cu sheet می‌باشد. بیشترین اختلاف شدت جریان تاریکی و نورسل مذکور در پتانسیل یک ولت 14 میلی آمپراست. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی سل مذکور نشان داد ذرات نیمه هادی در حد نانومتر است. بررسی خاصیت فتوالکتروشیمیایی به کمک تکنیک های الکتروشیمیایی کرونوآمپرومتری، ولتامتری چرخه ای و کرونوپتانسیومتری انجام شده است .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[3] Rabaia M.K.H., et al. Environmental impacts of solar energy systems: A review. Sci. Total Environ. 754: 141989 (2021).
[4] Samadpour M., Jun H.K., Parand P., Najafi M.N., CdS Quantum Dots Pre-Deposition for Efficiency Enhancement of Quantum Dot-Sensitized Solar Cells. Sol. Energy 188: 825–830 (2019).
[5] Xing M., Zhang Y., Shen Q., Wang R., Temperature Dependent Photovoltaic Performance of TiO2/PbS Heterojunction Quantum Dot Solar Cells. Sol. Energy 195: 1–5 (2020).
[6] Kershaw S.V., Jing L., Huang X., Gao M., Rogach A.L., Materials Aspects of Semiconductor Nanocrystals for Optoelectronic Applications. Mater. Horizons 4: 155–205 (2017).
[9] Li W., et al. Improved Performance of Quantum Dot-Sensitized Solar Cells by Full-Spectrum Utilization. Superlattices Microstruct. 148: 106730 (2020).
[10] Badawi A., et al. Study of the Back Recombination Processes of PbS Quantum Dots Sensitized Solar Cells. Superlattices Microstruct. 100: 694–702 (2016).
[11] Dissanayake M.A.K.L., Liyanage T., Jaseetharan T., Senadeera G.K.R., Dassanayake B.S., Effect of PbS Quantum Dot-Doped Polysulfide Nanofiber Gel Polymer Electrolyte on Efficiency Enhancement in CdS Quantum Dot-Sensitized TiO2 Solar Cells. Electrochim. Acta 347: 136311 (2020).
[13] Samadpour M., Arabzade S., Graphene/CuS/PbS Nanocomposite as an Effective Counter Electrode for Quantum dot Sensitized Solar Cells. J. Alloys Compd. 696: 369–375 (2017).
[14] Zeinodin R., Jamali-Sheini F., Cheraghizade M., Physical Properties of Pb-Doped CuS Nanostructures for Optoelectronic Applications. Mater. Sci. Semicond. Process. 123: 105501 (2021).
[15] Deshmukh S.G., Kheraj V., Panchal A.K., Preparation of Nanocrystalline CdS Thin Film by Successive Ionic Layer Adsorption and Reaction (SILAR) Method. Mater. Today Proc. 5: 21322–21327 (2018).
[16] Muradov M.B., et al. Formation Mechanism of CdxZn1-xS/PVA Nanocomposites by SILAR Method. Results Phys. 18: 103280 (2020).