بررسی مدل سازی سینتیکی و هم دما‌های جذب فلز نیکل توسط جاذب کربن فعال گرانول اصلاح شده

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

در پژوهش حاضر، کربن فعال اصلاح شده به­وسیله SDS به منظور حذف نیکل از محلول آبی مورد استفاده قرار گرفت.در این فرایند، جاذب پس از شستشوی اولیه با آب مقطر، خشک شده و آنگاه با ماده فعال سطحی سدیم دودسیل سولفات  اصلاح شده شسته شد و پس از شستشو و خشک کردن پایانی، به منظور حذف فلز نیکل مورد استفاده قرار گرفت. آزمایش­ های جذب نیکل به صورت ناپیوسته بررسی شد و تاثیر تغییر pH، غلظت جاذب، غلظت اولیه نیکل در محلول و زمان تماس در سامانه  تک جزئی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس آزمایش‌های انجام شده، pH بهینه جذب نیکل به کمک جاذب کربن فعال اصلاح شده  با سدیم دودسیل سولفات در دمای 25 درجه سلسیوس، 8 است. با افزایش زمان تماس میزان جذب افزایش می‌یابد و پس از گذشت 5 ساعت به حالت تعادل می‌رسد. میزان راندمان حذف در شرایط بهینه و در غلظت اولیه 50 میلی گرم بر لیتر 18/95% بود. اطلاعات تعادلی به دست آمده در بازه غلظت اولیه نیکل و دمای مطالعه شده با هم­ دما‌های فرندلیچ و ردلیش پترسون تطابق مناسبی دارد. ارزیابی اطلاعات تجربی به منظور بررسی سینتیک جذب سطحی نیکل به کمک جاذب کربن فعال اصلاح شده با سدیم دودسیل سولفات نشان می‌دهد که جذب سطحی نیکل از معادله شبه درجه دوم تبعیت می‌کند. مقدارهای پارامترهای ترمودینامیکی نشان می‌دهد که جذب سطحی نیکل در بازه دمایی 318-298 کلوین امکان‌پذیر، خود به خودی و گرماگیر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Fu, F., Wang, Q., Removal of Heavy Metal Ions from Wastewaters: A Review. J. Environ. Manag, 92: 407- 418 (2011).
[2] Subbaiah, M.V., Vijaya, Y.,Kumar, N.S.Reddy, A.S., Krishnaiah, A., Biosorption of Nickel from Aqueous Solutions by Acacia Leucocephala Bark: Kinetics and Equilibrium Studies, Colloids Surf. B Biointerfaces, 74: 260-265 (2009).
[3] Abbasizadeh S., R .Keshtkar A., Mousavian M. A., Sorption of Heavy Metal Ions II from Aqueous Solution by a Novel Cast PVA/TiO2 Nanohybrid Adsorbent Functionalized with Amine Groups, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 20: 1656-1664 (2014).
[5] Resterna A. B., Cierpiszewski R., Prochaska K., Kinetic and Equilibriumstudies of the Removal of Cadmium Ions from Acidic Chloride Solutions Byhydrophobicpyridinecarboxamideextractants, J. Hazard.Mater, 179: 828-833 (2010).
[9] Kornilovich B.Yu., Kovalchuk I.A., Pshinko G.N., Tsapyuk E.A., Krivoruchko A.P., Water Purification of Uranium by the Method of Ultrafiltration, J. Water Chem. Technol, 22: 43-47 (2000).
[10] Shoushtari A.M., Zargaran M., Abdouss M., Preparation and Characterization of High Efficiency Ion-Exchange Crosslinked Acrylic Fibers, J. Appl. Polym. Sci, 101: 2202-2209 (2006).
[11] Chang H.S., Korshin G.V., Wang Z., Zachara J.M., "Adsorption of Uranyl on Gibbsitea Time-Resolved Laser-Induced Fluorescence Spectroscopy Study, EnvironSci. Technol, 40: 1244-1249 (2006).
[12] Aytas S., Akyil S., Eral M., Adsorption and Thermodynamic Behavior of Uranium ZeoliteJ. Radioanal.Nucl. Chem, 260: 119-125 (2004).
[15] Chi K. Ahn, Donghee Park, Seung H. Woo, Jong M. Park. Removal of Cationic Heavy Metal from Aqueous Solution by Activated Carbon Impregnated with Anionic Surfactants, J. of Hazardous Materials, 164: 1130-1136 (2009)
[16] Sato S., Yoshihara K., Moriyama K., Influence of Activated Carbon Surface Acidity on Adsorption of Heavy Metal Ion and Aromatics from Aqueous Solution, Appl. Surf. Sci, 253: 8554-8559 (2007).
[17] Amuda O.S., Giwa A.A., Bello I.A., Removal of Heavy Metal from Industrial Wastewater Using Modified Activated Coconut Shell Carbon, Biochem. Eng. J, 36: 174-181 (2007).
[18] Yang L., Wu S., Chen J.P., Modification of Activated Carbon by Polyaniline for Enhanced Adsorption of Aqueous Arsenate, Ind. Eng. Chem. Res, 46: 2133-2140 (2007).
[20] Monser L., Amor M.B., Ksibi M., Purification of Wet Phosphoric Acid Using Modified Activated Carbon, Chem. ng. Process, 38: 267-271 (1999).
[21] Monser L., Adhoum N., Modified Activated Carbon for the Removal of Copper, Zinc, Chromium and Cyanide from Wastewater, Sep. Purif. Technol, 26: 137-146 (2002).
[22] Bas C.A. ¸ ar, Karagunduz A., Keskinler B., Cakici A., Effect of Presence of Ions on Surface Characteristics of Surfactant Modified Powdered Activated Carbon (PAC), Appl. Surf. Sci. 218: 169-174 (2003).
[23] Choi H.-D., Cho J.-M., Baek K., Yang J.-S., Lee J.-Y., Influence of Cationic Surfactant on Adsorption of Cr(VI) Onto Activated Carbon, J. Hazard. Mater, 161: 1565-1568 (2009).
[24] Hong H.-J., Kim H., Baek K., Yang J.-W., Removal of Arsenate, Chromate and Ferricyanide by Cationic Surfactant Modified Powdered Activated Carbon, Desalination, 223: 221-228 (2008).
[29] González-García, Gonzalez-Martin M.L., Denoyel, R., Gallardo-Moreno A.M., Labajos-Broncano, L., Bruque, J.M., Ionic Surfactant Adsorption Onto Activated Carbons, Journal of colloid and interface science, 278(2): 257-264 (2004).
[30] Byeon, S., Kavitha, D., Ponvel, K.M., Kim, K., Lee, C., Surface Modified Granular Activated Carbon for Enhancement of Nickel Adsorption from Aqueous Solution, Korean Journal of Chemical Engineering, 26: 1748-1753 (2009).
[31] Duong D., D., "Adsorption Analysis: Equilibria and Kinetics". Imperial College Press, Queensland, Australia (1998).
[32] Ozacar, M., Sengil, I.A., Turkmenler, H., 2008. Equilibrium and Kinetic Data, and Adsorption Mechanism for Adsorption of Lead Onto Valonia Tannin Resin, Chemical Engineering Journal, 143: 32-42 (2008).
[33] Allen, S.J., Mckay, G. Porter, J.F., Adsorption Isotherm Models for Basic Dye Adsorption by Peat in Single and Binary Component Systems, Journal of Colloid and Interface Science, 280: 322-333 (2004).
[34] Sirvastava, V.C., Mall, I.D., Mishra, I.M., Equilibrium Modeling of Single and Binary Adsorption of Cadmium and Nickel Onto Bagasse Fly Ash, Chemical Engineering Journal, 117: 79-91 (2006).
[36] Karimi, P., Rafizadeh, M., Afshar Taromi, F., Preparation of Animated-Polyacrylonitrile Membranes for the Adsorption of Metal Ions: Comparison with Microfibers, Journal of Hazardous Materials, 186: 182-189 (2011).