بررسی اثر نانو ذرات Fe3O4 وAl2O3 برتشکیل واکس, مورفولوژی و رفتار جریانی در نفت خام

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

فارغ التحصیل دانشگاه

چکیده

در این گزارش، از نانوذرات Fe3O4 و Al2O3 برای بررسی اثرات آن‌ها بر تشکیل واکس، مورفولوژی و رفتار جریانی نفت خام در یک نمونه نفتی استفاده شده است. برای این منظور، آنالیز گرماسنجی روبشی تفاضلی (DSC)، آنالیز میکروسکوپ قطبی نوری(CPM) و آنالیز ویسکومتری به عنوان تکنیک‌های اصلی تجربی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. نانوذرات Fe3O4 و Al2O3 به ترتیب با کاهش WAT از 24 درجه سانتی‌گراد به 14 و 5/17 درجه سانتی‌گراد در ppm 100 بیشترین تأثیر مثبت را برتشکیل اولین کریستال واکس (WAT) نفت خام داشته‌اند. افزودن نانوذرات به نفت خام باعث تغییر شکل کریستال‌های واکس به ساختارهای کروی‌تر و منظم‌تر شده است. علاوه بر این، حضور نانوذرات از تشکیل شبکه سه بعدی قوی در ساختارهای واکس در دماهای بالا جلوگیری کرده است. بنابراین، ویژگی‌های منحصربه فرد وابسته به اندازه نانوذرات، عامل کنترل رشد هسته‌های کریستال واکس و کاهش WAT می‌باشد. یافته‌های این کار پتانسیل نانوذرات Fe3O4 و Al2O3 را به عنوان افزودنی‌های کارآمد و کم هزینه برای تولید، ذخیره سازی و حمل و نقل نفت خام واکسی نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات