سنتز و شناسایی هیدروژل‌های ابر جاذب نانوکامپوزیت مغناطیسی آهن بر پایه صمغ زانتان اصلاح شده با استفاده از اکریلیک اسید

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کرج، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، گروه شیمی

2 دانشکده شیمی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

در این پژوهش هیدروژل ابرجاذب بر پایه صمغ طبیعی زانتان با استفاده از اکریلیک اسید به عنوان مونومر، آغازگر آمونیوم پرسولفات و نانو ذره ­های مغناطیسی آهن به عنوان شبکه‌ساز تهیه شد. هیدروژل تهیه شده با روش‌های طیف‌سنجی ‌زیرقرمز و میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد ارزیابی قرار گرفت. تمامی متغیرهای مؤثر در میزان جذب هیدروژل شامل غلظت شبکه‌ساز، غلظت آغازگر، نسبت مونومر به زانتان برای رسیدن به بیشینه جذب بهینه شد. هیدروژل بهینه، دارای بیشینه جذب 330 گرم بر گرم است. برای بررسی کیفیت هیدروژل تهیه شده میزان جذب در محلول‌های نمکی با غلظت‌های متفاوت و رفتار تورمـی هـیدروژل در pHهای متـفاوت مـورد ارزیابی قرار گرفـت. هیـدروژل بهیـنه درpH های 5 تا 11 تغییر اندکی در جذب آب نشان می‌دهد. سرانجام برای بررسی رهایش دارو از داروی سدیم دیکلوفناک استفاده شد که در دو محیط بافری اسیدی و قلیایی مورد بررسی قرار گرفت. هیدروژل بهینه در 8=pH  در مدت 5 ساعت رهایش را انجام داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Hoffman A.S., Hydrogels for Biomedical Applications, Adv. Drug Del. Rev., 43: 3-12 (2002).
[2] Pourjavadi A., Kurdtabar M., Colagen-Based Highly Porous Hydrogel Without any Porogen: Synthesis and Characteristics. Eur. Polym. J., 43: 877-889 (2007).
[3] خوئی، سپیده؛ کردانی، مریم؛ هیدروژل‌ها به عنوان حامل در سامانه‌های دارورسانی کنترل شده، مجله بسپارش، (2)2: 16 تا 27 (1391).
[4] Pourjavadi A., Hosseinzadeh H., Synthesis and Properties of Patially Hydrolyzed Acrylonitrile-co-acrylamide Superabsorbant Hydrogel, Bull. Korean Chem. Soc., 31: 3163-3172 (2010).
[5] Gulerz S., Al-Assaf S., Phillips G., Hydrogels: Methods of Preparation, Characterization and Applications, ‎In A. Carpi (Ed.),"Progress in Molecular and Environmental Bioengineering - From Analysis and Modeling to Technology Applications", (pp. 117-150), InTech, Rijeka, Croatia.
[6] Deligkaris K., Tadele, T.S., Hydrogel Based Devices for Biomedical Application, Sens. Actuators B, 147: 765-774 (2010).
[9] Kurdtabar M., Peyvand Kermani Z., Bagheri Marandi G., Synthesis and Characterization of Collagen-Based Hydrogel Nanocomposites for Adsorption of Cd2+, Pb2+, Methylene Green and Crystal Violet, Iran Polym. J., 24: 791-803 (2015).