تهیه، شناسایی طیفی، بررسی ساختاری و آنالیز سطح هیرشفلد ترکیب جدید تیوفسفرآمید با اسکلت P(S)(N)3

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه نیژنی ناو گورود، روسیه

3 گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه نیژنی ناو گورود، روسیه

چکیده

سطح­ های هیرشفلد و نمودار اثر انگشت دو­بعدی برای تحلیل برهم­کنش­های بین­مولکولی استفاده می­شود. در این پژوهش سنتز، ساختار بلوری و برهم­کنش­های بین­مولکولی ترکیب جدید{[(cyclo-C6H11)N(CH3)]P(S)[NC4H8O]2}2.CH3OHبررسی می­شود. واحد بی تقارن این ترکیب شامل دو مولکولفسفروتیوئیک­تری­آمید مستقل و یک مولکول حلال متانول است. محیط اطراف اتم فسفر به صورت چهار وجهی انحراف یافته با زاویه­های پیوندی بیشینه برای یکی از زاویه­های N—P═S و زاویه پیوندی کمینه مربوط به یکی از زاویه ­هایN—P—N می­باشد. از شش اتم نیتروژن در دو مولکول فسفروتیوئیک­تری­آمید محیط اطراف چهار اتم نیتروژن به صورت غیر مسطح دیده می­شوند و دو اتم دیگر به تقریب حالت مسطح را نشان می­دهند. سطح ­های هیرشفلد و نمودار اثر انگشت دو­بعدی برآمده از برهم­کنش­های بین­مولکولی با استفاده از برنامه کریستال اکسپلورر ایجادمی­شود که برای آن از پوشه داده ­های بلورنگاری به عنوان ورودی به نرم افزار استفاده می­شود. بررسی­ها نشان می­دهد که برهم­کنش­های H···H مربوط به دو مولکول مستقل فسفروتیوئیک­تری­آمید دارای سهمی به میزان 3/78% و 7/77% از برهم­کنش­های کل مربوط به این مولکول­ها می­باشد. برهم­کنش C—H···O در یکی از مولکول­های فسفروتیوئیک­تری­آمید و برهم­کنش C—H···S═Pدر مولکول دیگر، برهم­کنش­های شاخص هستند که در سطوح هیرشفلد با ناحیه قرمز مشخص می­شوند. شناسایی ترکیب با استفاده از طیف سنجی فروسرخ و رزونانس مغناطیسی هسته (برای هسته‌­های هیدروژن، کربن و فسفر) و طیف بینی جرمی انجام گرفته است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[2] Hansch C., Leo A., Hoekman D., "Exploring QSAR: Hydrophobic, Electronic and Steric Constants", American Chemical Society, Washington, DC. Chapters 1–7, (1995).
[3] Goldberg A.M., Frazier J.M., Alternatives to Animals in Toxicity Testing, Scientific American, 261: 24–30 (1989).
[4] Mallender W.D., Szegletes T., Rosenberry T.L., Acetylthiocholine Binds to Asp74 at the Peripheral Site of Human Acetylcholinesterase as the First Step in the Catalytic Pathway, Biochemistry, 39: 7753–7763 (2000).
[5] Baldwin A., Huang Z., Jounaidi Y., Waxman D.J., Identification of Novel Enzyme-Prodrug Combinations for Use in Cytochrome P450-Based Gene Therapy for Cancer, Archives ofBiochemistry and Biophysics, 409: 197–206 (2003).
[6] Pang Y.P., Kollmeyer T.M., Hong F., Lee J.C., Hammond P.I., Haugabouk S.P., Brimijoin S., Rational Design of Alkylene-Linked Bis-Pyridiniumaldoximes as Improved Acetylcholinesterase Reactivators, Chemistry & Biology, 10: 491–502 (2003).
[7] Spackman M.A., Byrom P.G., A Novel Definition of a Molecule in a Crystal, Chem. Phys. Lett., 267: 215–220 (1997).
[8] Tarahhomi A., Pourayoubi M., Golen J.A., Zargaran P., Elahi B., Rheingold A.L., Leyva Ramírez M.A., Mancilla Percino T., Hirshfeld Surface Analysis of New Phosphoramidates, Acta Cryst. B, 69: 260–270 (2013).
[9] Alamdar A.H., Pourayoubi M., Saneei A., Dušek M., Kučeraková M., Henriques M.S., Hirshfeld Surface Analysis of Two New Phosphorothioic Triamide Structures, Acta Cryst C, 71: 824–833 (2015).
[10] Pourayoubi M., Shoghpour Bayraq S., Tarahhomi A., Nečas M., Fejfarová K., Dušek M., Hirshfeld Surface Analysis of New Organotin(IV)-Phosphoramide Complexes, J. Organomet. Chem., 751: 508–518 (2014).
[11] Wolff S.K., Grimwood D.J., McKinnon J.J., Turner M.J., Jayatilaka D., Spackman M.A. “Crystal Explorer” Version 3.1, University of Western Australia: Perth, (2013).
[12] Sheldrick G.M., Crystal Structure Refinement with SHELXL, Acta Cryst. C, 71: 3–8 (2015).
[13] Pourayoubi M., Abrishami M., Eigner V., Nečas M., Dušek M., Delavar M., Two New Thiophosphoramide Structures: N,N',N"-Tricyclohexylphosphorothioic Triamide and O,O'-Diethyl (2-phenylhydrazin-1-yl)thiophosphonate, Acta Cryst. C, 70: 1147–1152 (2014).
[14] McKinnon J.J., Jayatilaka D., Spackman M.A., Towards Quantitative Analysis of Intermolecular Interactions with Hirshfeld Surfaces, Chem. Commun., 3814–3816 (2007).
[15] Spackman M.A., Jayatilaka D., Hirshfeld Surface Analysis, Cryst. Eng. Comm., 11: 19–32 (2009).
[16] Spackman M.A., McKinnon J.J., Fingerprinting Intermolecular Interactions in Molecular Crystals, Cryst. Eng. Comm., 4: 378–392 (2002).
[17] McKinnon J.J., Spackman M.A., Mitchell A.S., Novel Tools for Visualizing and Exploring Intermolecular Interactions in Molecular Crystals, Acta Cryst. B,6: 627–668 (2004).