دوره و شماره: دوره 36، شماره 3 - شماره پیاپی 85، آبان 1396، صفحه 1-241 
مروری بر جنبه های ترمودینامیکی اسفنج های گرمانرم

صفحه 1-20

مظفر مختاری مؤتمنی شیروان؛ محمد حسین نوید فامیلی


تهیه، شناسایی طیفی، بررسی ساختاری و آنالیز سطح هیرشفلد ترکیب جدید تیوفسفرآمید با اسکلت P(S)(N)3

صفحه 49-59

الهام ترابی فرخانی؛ مهرداد پورایوبی؛ پاول وی-اندرو؛ اکاترینا اس-شگراوینا


بررسی سرعت بحرانی همزن در سلول فلوتاسیون مکانیکی آزمایشگاهی

صفحه 211-223

حسنا دارابی؛ سید محمدجواد کلینی؛ بهرام رضایی؛ محمود عبداللهی


بررسی اثر گرفتگی رگ بر میزان تنش وارده بر دیواره آن

صفحه 225-231

فاطمه بهادری؛ نجیبه علیزاده؛ مجید حاجی حسینلو