دوره و شماره: دوره 36، شماره 1 - شماره پیاپی 83، خرداد 1396، صفحه 1-227 
کنترل تولید شن: کاربرد هیدروژل ها، روشی نوین در مخازن نفتی

صفحه 215-227

سمیرا زرگری مرندی؛ محسن وفایی سفتی؛ مهسا باغبان صالحی؛ عاصفه موسوی مقدم؛ احمد دادوند کوهی