بهینه‌سازی فرایند گرانول کردن ذره های سدیم پرکربنات در بسترسیال مخروطی با افشانه بالا

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی شیمی،‌نفت و گاز، دانشگاه سمنان، سمنان

چکیده

هدف این مطالعه، بهینه سازی  فرایند گرانول کردن ذره­های سدیم پرکربنات در یک بسترسیال مخروطی با افشانه از بالا بود. ذره­ های گرانول با اتصال ذره ­های سیال شده توسط محلول آبی سدیم پرکربنات، به ­دست می ­آیند و ویژگی­ های فیزیکی گرانول مانند اندازه ذره­ها و توزیع اندازه آن­ها بهبود می ­یابند. عامل­ های مورد بررسی در طراحی آزمایش، دمای هوای سیال کننده (T)، فشار پاشش (P)، مقدار محلول اتصال­ دهنده (M) و غلظت محلول اتصال دهنده (C) بودند. طرح آزمایش به روش پاسخ سطح (RSM) انجام شد و از نرم‌افزار Design Expert نسخه 7 استفاده شد. نتیجه­ ها نشان دادند که با افزایش دمای هوای سیال کننده و فشار پاشش، اندازه ذره کاهش و با افزایش مقدار محلول و غلظت اتصال­دهنده، اندازه ذره افزایش یافت. روش RSM توانایی تعیین بازه­ای برای بهترین شرایط تولید ‌اندازه قابل پذیرش گرانول دارد. در این مطالعه، رابطه­ای تجربی برای اندازه گرانول، بر حسب متغیرها ارایه شد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] ارجمندی، مهدی؛ الحسینی، سید حسن؛ سیدین، سیدهادی، بررسی آزمایشگاهی فرایند پوشش دهی پودر سدیم پرکربنات با محلول سدیم سیلیکات در بسترسیال، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، (4) 32: 45 تا 58 (1392).
[2] Fries L., Antonyuk S., Heinrich S., Palzer S., Dem-Cfd Modeling of a Top-Spray Fluidized Bed Granulator and a Wurster-Coater,  Chemical Engineering Science, 66(11): 2340–2355( 2011).
[3] Aleksic I., Duris J., Ilicb I., Ibrica S., Parojcica J., Srcic, S., In Silico Modeling of in Situ Fluidized Bed Melt Granulation, International Journal of Pharmaceutics, 466(1-2): 21–30(2014).
[4] Catak M., Bas N., Cronin K., Markov Chain Modelling of Fluidised Bed Granulation, Chemical Engineering Journal, 164(2-3): 403–409(2010).
[5] Seo A., Holm P., Schæfer T., Effects of Droplet Size and Type of Binder on the Agglomerate Growth Mechanisms by Melt Agglomeration in a Fluidised Bed, European Journal of Pharmaceutical, 16(3): 95–105(2002).
[6] Hemati M., Cherif R., Saleh K., Pont V., Fluidized Bed Coating and Granulation: Influence of Process-Related Variables and Physicochemical Properties on the Growth Knetics, Powder Technology, 130(1): 18–34(2003).
[7] Walker G. M., Andrews G., Jones D., Effect of Process Parameters on the Melt Granulation of Gharmaceutical Powders, Powder Technology, 165(3): 161–166(2006).
[8] Chen Y., Yang J., Dave R. N., Pfeffer R., Granulation of Cohesive Geldart Group C Powders in a Mini-Glatt Fluidized Bed by Pre-Coating with Nanoparticles, Powder Technology, 191(1–2): 206–217(2009).
[9] Tan H. S., Salman A. D., Hounslow M. J., Kinetics of Fluidised Bed Melt Granulation I: The Effect of Process Variables, Chemical Engineering Science, 61(5): 1585–1601(2006).
[10] Ziyani L., Fatah N., Use of Experimental Designs to Optimize Fluidized Bed Granulation of Maltodextrin, Advanced Powder Technology, 25(3): 1069–1075(2014).
[11] Srinivasakannan C., Balasubramaniam N., Particle Growth in Fluidised Bed Granulation, Chem. Biochem. Eng., 17(3): 201–205(2003).
[13] Patel T. B., Patel L. D.,. Patel T. B, Makwana S. H., Patel T. R., Influence of Process Variables on Physicochemical Properties of the Granulation Mechanismo of Diclofenac Sodium in Fluid Bed Granulation, International Journal of Pharmaceutical Review and Research, 3(1): 61–65(2010).
[14] Patnaik K.S.K.R., Sriharsha K., Granule Growth Mechanism Studies in a Fluidized Bed Granulation, Int. J. Chem. Eng. Appl., 1(3): 282-286(2010).