تولید و کنترل کیفی ژنراتورهای رادیو دارویی روی-62/مس-62 (ParsCuGen) در ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران، تهران

چکیده

این مقاله به دستاورد های پروژه ملی پژوهشی تولید و کنترل کیفی ژنراتور رادیو دارویی روی-62/مس-62 برای استفاده در پرتو نگاری گسیل پوزیترون که برای اولین بار در پژوهشگاه علوم و فون هسته ای اجرا شده است، می ­پردازد. در این پروژه، پس از بررسی کدهای هسته ای ویژه تولید با سیکلوترون، واکنش­های بسیار شیمی خالص ­سازی، آبکاری تارگت های تولید با استفاده از ترکیب تترا کلرو آوریک اسید، روی-62 کلرید در مقیاس صنعتی (5 کوری در هر تولید) با خلوص 98/99 %  تهیه شد. پس از طی مرحله ­های تولید، کنترل کیفی رادیو نوکلید تولید شده انجام شد. در ادامه فراورده بر روی سه نوع گوناگون ژنراتورها بارگذاری و برای استفاده کلینیکی آماده ارسال به مرکز پزشکی هسته ای شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Packard A.B., Lipophilic Cationic Copper Complexes as PET Radiopharmaceuticals, Int. J. Labeled. Compd & Radiopharm, 40: 484-486 (1997).
[3] Shelton M.E., Green M.A., Mathias C.J., Welch M.J., Kinetics of Copper-PTSM in Isolated Hearts: A Novel Tracer for Measuring Blood Flow with Positron Emission Tomography, J. Nucl. Med., 30(11): 1843-1847 (1989).
[4] http://nucleardata.nuclear.lu.se/toi/nuclide.asp?iZA=300062.http://nucleardata.nuclear.lu.se/toi /nuclide.asp?iZA=300062
[5] Piel H., Qai S.M., St.ocklin G., Excitation Functions of (p,xn)-Reactions on natNi and Highly Enriched 62Ni: Possibility of Production of Medically Important Radioisotope 62Cu at a Small Cyclotron, Radiochim. Acta., 57:1-5 (1992).
[6] Szelecsenyi F., Suzuki K., Kovacs Z., Takei M., Okada K., Production Possibility of 60, 61, 62 Cu Radioisotopes by Alpha Induced Reactions on Cobalt for PET Studies, Nucl. Instrum. Methods B., 187: 153-163 (2002).
[7] Robinson G.D., Zielinski F.W., Lee A.W., The Zinc-62/copper-62 Generator: a Convenient Source of Copper-62 for Radiopharmaceuticals, Int. J. Appl. Radiat. Isot., 31(2), 111-116 (1980).
[8] Wong T.Z., Lacy J.L., Petry N.A., Hawk T.C., Sporn T.A., Dewhirst M.W., Vlahovic G., PET of Hypoxia and Perfusion with 62Cu-ATSM and 62Cu-PTSM Using a 62Zn/62Cu Generator, American Journal of Roentgenology, 190: 427-432 (2008). 
[9] http://www.proportionaltech.com/new_site/?option=com_content&view=article&id=45&Itemi d=56, NIH under the Project Name Improved Production of 62Zn for PET Imaging with62Cu".https://www.proportionaltech.com/pages/products
[10] J, L. Lacy, Nanogenerator, Patent Number: WO 2011143514 A2, (2011).
[12] Ghandi M., Feizi S., Ziaie F., Fazaeli Y., Synthesis, Characterization and in Vivo Evaluation of [62Zn]–Benzo-δ-Sultam Complex as a Possible PET Imaging Agent, Annals of Nuclear Medicine, 28: 880-890 (2014).
[13] Fukumura T., Okada K., Suzuki H., Nakao R., Mukai K., Szelecsenyi F., Kovacs Z., Suzuki K., An Improved 62Zn/62Cu Generator Based on a Cation Exchanger and Its Fully Remote-Controlled Peparation for Clinical Use, Nucl. Med. Biol., 33(6): 821-827 (2006).