دوره و شماره: دوره 36، شماره 2 - شماره پیاپی 84، شهریور 1396، صفحه 1-227 
ساخت نانوالیاف مرکب و پیوسته سرامیکی با روش الکتروریسی

صفحه 35-44

پوران مرادی پور؛ فرزاد دبیریان؛ لاله رجبی؛ علی اشرف درخشان


بررسی عملکرد صافی زیستی چکنده به منظور حذف اتیل بنزن از جریان هوای آلوده

صفحه 163-170

معصومه شائیان؛ صباحه باریک بین؛ سید محمدمهدی دستغیب؛ علی ضیاءالدینی