اندازه‌گیری آفت‌کش دیازینون در نمونه‌های سیب و آب زیرزمینی به روش ریز‌استخراج مایع ـ مایع پخشی جفت‌شده با طیف‌سنج تحرک یونی با منبع یونیزاسیون تخلیه کرونا

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

گروه شیمی تجزیه، دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

چکیده

در این کار پژوهشی، از روش جفت شده ریزاستخراج مایع- مایع پخشی- طیف سنجی تحرک یونی با منبع یونیزاسیون تخلیه کرونا (DLLME-CD-IMS) برای آنالیز آفت­کش دیازینون در نمونه­های حقیقی سیب و آب زیرزمینی استفاده شد. ریز استخراج مایع ـ مایع پخشی، روشی ارزان ، سریع با کارکرد آسان،حدتشخیص پایین و عامل تغلیظ بالا می‌باشد. در این فناوری، مخلوطی از 60  میکرولیتر کربن‌تتراکلرید (حلال استخراج‌کننده) و 0/1 میلی‌لیتر متانول (حلال پاشنده) به سرعت به 5 میلی‌لیتر محلول آبی دارای آنالیت تزریق شد. پس از سانتریفوژ محلول ( 3000 دور بر دقیقه به مدت 5 دقیقه) قطره­ های ریز کربن‌تتراکلرید در انتهای لوله آزمایش با انتهای مخروطی شکل ته‌نشین شدند. فاز ته‌نشین شده (5 میکرولیتر) به صورت مستقیم و بدون تبخیر حلال به‌وسیله محفظه تزریق طراحی شده، به دستگاه تزریق شد. پارامتر‌های مؤثّر بر بازده استخراج مانند نوع و حجم حلال استخراج‌کننده، امکان‌سنجی تزریق مستقیم فاز ته‌نشین شده به دستگاه CD-IMS، نوع و حجم حلال پاشنده، اثر افزایش نمک و pH محلول مورد بررسی قرارگرفت. در شرایط بهینه، عامل تغلیط 60، بازه­ی خطی 50/0- 0/100 میکروگرم بر لیتر، حد تشخیص 2/0 میکروگرم بر لیتر و انحراف استاندارد نسبی (RSD) کم­تر از % 7 به‌دست آمد. نتیجه­ های به دست آمده نشان دهنده مناسب بودن روش مورد استفاده در این کار پژوهشی برای اندازه‌گیری آفت‌کش دیازینون در نمونه‌های حقیقی سیب و آب زیرزمینی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Brealy C.Y., Walker G.H., Blodwin B.C., A Estereases Activities in Relation on Different Toxicity of Perimophose-Methyl to Birds Anad Mamals, Pestic. Sci., 11: 154-155 (1980).
[2] Ramos L., Critical Overview of Selected Contemporary Sample Preparation Techniques, J. Chromatogr. A, 1221: 84-98 (2012).
[8] Kocúrová L., Balogh I.S., ˇSandrejová J., Andruch V., Recent Advances in Dispersive Liquid-Liquid Microextraction Using Organic Solvents Lighter Than Water. A Review, Microchem. J., 102:11-17 (2012).
[9] Rezaee M., Yamini Y., Faraji M., Evolution of Dispersive Liquid-Liquid Microextraction Method, J. Chromatogr. A, 1217: 2342-2357 (2010).
[10] Zgoła-Grzesıkowiak A., Grzeskowiak T., Dispersive Liquid-Liquid Microextraction, Trend. Anal. Chem., 30: 1382-1399 (2011).
[11] Andruch V., Balogh I.S., KocurovÁ L., ˇSandrejová J., Five Years of Dispersive Liquid-Liquid Microextraction, Appl. Spectrosc. Rev., 48: 161-259 (2013).
[12] Zhao E., Zhao W., Han L., Jiang S., Zhou Z., Application of Dispersive Liquid–Liquid Microextraction for the Analysis of Organophosphorus Pesticides in Watermelon and Cucumber, J. Chromatogr. A, 1175: 137-140 (2007).
[15] Fattahi N., Samadi S., Assadi Y., Hosseini M.R.M.,Solid-Phase Extraction Combined with Dispersive Liquid–Liquid Microextraction-Ultra Preconcentration of Chlorophenols in Aqueous Samples, J. Chromatog. A, 1169: 63-69 (2007).
[21] Montes R., Rodrııguez I., Ramil M., Rubıı E., Cela R., Solid-Phase Extraction Followed by Dispersive Liquid-Liquid Microextraction for the Sensitive Determination of Selected Fungicides in Wine, J. Chromatogr. A, 1216: 5459-5466 (2009).
[23] Creaser C.S., Griffiths J.R., Bramwell C.J., Noreen S., Hill C.A., Paul C.L., Ion Mobility Spectrometry: A Review. Part 1. Structural Analysis by Mobility Measurement, Analyst, 129: 984- 994 (2004).
[24] Eiceman G.A., Ion-Mobility Spectrometry as a Fast Monitor of Chemical Composition, Trend. Anal. Chem., 21: 259-275 (2002).
[25] Eiceman G.A., Karpas Z., “Ion Mobility Spectrometry”, 2th ed., CRC Press, BocaRaton, FL, (2005).
[29] Saraji M., Boroujeni M.K., Recent Developments in Dispersive Liquid-Liquid Microextraction, Anal. Bioanal. Chem., 406: 2027-2066 (2014).
[30] Bota G.M., Harrington P.B., Direct Detection of Trimethylamine in Meat Food Products Using Ion mobility Spectrometry, Talanta, 68: 629-635 (2006).
[31 Jafari M.T., Saraji M., Sherafatmand H., Design for Gas Chromatography Corona Discharge Ion Mobility Spectrometry, Anal. Chem., 84: 10077-10084 (2012).
[36] Peng J.F., Liu J.F., Jiang G.B., Tai C., Huang M.J., Ionic Liquid for High Temperature Headspace Liquid-Phase Microextraction of Chlorinated Anilines in Environmental Water Samples, J. Chromatogr. A, 1072: 3-6 (2005).
[38] Wang Y.L., Zeng Z.R., Liu M.M., Yang M., Dong C.Z., Determination of Organophosphorus Pesticides in Pakchoi Samples by Headspace Solid-Phase Microextraction Coupled with Gas Chromatography Using Home-Made Fiber, Eur. Food Res. Technol., 226: 1091-1098 (2008).
[39] Sánchez M.E.R., Gómez X., Martín‐Villacorta J., Determination of Diazinon and Fenitrothion in Environmental Water and Soil Samples by HPLC, J. Liq. Chromatogr. Rel. Tech., 26: 483-497 (2003).
[41] Ng W.F., Teo M.J.K., Lakso H.Å., Determination of Organophosphorus Pesticides in Soil by Headspace Solid-Phase Microextraction, Fresenius J. Anal. Chem., 363: 673-679 (2000).
[44] Ciucu A., Ciucu C., Organic Phase Amperometric Biosensor for Detection of Pesticides, Roum. Biotechnol. Lett., 7: 667-676 (2002).