کاربرد روش استخراج فاز جامد انتخابی با استفاده از پلیمرهای قالب مولکولی و کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا برای اندازه‌گیری مقدارهای جزئی سلکوکسیب در نمونه‌های ادرار

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

گروه شیمی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

چکیده

در این پژوهش از یک پلیمر قالب مولکولی (MIP) برای اندازه‌گیری مقدارهای ناچیز سلکوکسیب در نمونه‌های ادرار به روش استخراج فاز جامد انتخابی (SPE) و کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)، استفاده شد. برای سنتز پلیمر قالب مولکولی به روش غیرکووالانسی از سلکوکسیب به عنوان مولکول هدف، متاکریلیک اسید (MAA) به عنوان مونومر عاملی، اتیلن گلیکول دی متاکریلات (EGDMA) به عنوان اتصال دهنده عرضی، آزوبیس ایزوبوتیرونیتریل (AIBN) به عنوان آغازگر و کلروفرم به عنوان حلال استفاده شد. همچنین پلیمر مولکول‌نگاری نشده (NIP)، که تنها تفاوت آن با پلیمر قالب مولکولی در نبود مولکول هدف می‌باشد، برای مقایسه سنتز شد. ویژگی‌های پلیمرهای سنتز شده به­وسیله طیف‌های‌ فروسرخ (FT-IR) و تصویرهای میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مورد بررسی قرار گرفتند. شرایط بهینه‌سازی برای پارامترهای تأثیرگذار در استخراج دارو مانند pH، سرعت جریان محلول‌های عبوری و شستشو، حجم حلال شوینده و مقدار گرم جاذب، برای دستیابی به درصد بازیابی‌های بالا، با استفاده از روش طراحی آزمایش و کمومتریکس مورد مطالعه قرار گرفت. ظرفیت فاز جامد برای پلیمر قالب مولکولی سنتز شده نیز با استفاده از هم‌دمای لانگمویر 06/15 میلی‌گرم بر گرم به­ دست آمد. حد تشخیص (LOD) و حد آشکارسازی (LOQ) روش تجزیه‌ای به ترتیب 8 و 7/26 نانوگرم بر میلی‌لیتر و همچنین میزاندرصد بازیابی برای نمونه‌های ادرار در بازه 102-60/92  درصد و انحراف استاندارد نسبی (RSD%)کمتر از 65/4 % به ­دست آمد. نتیجه­ های به ­دست آمده نشان دادند، این روش از ظرفیت شناسایی، بازده و تکرارپذیری بالا برای جداسازی و اندازه‌گیری مقدارهای ناچیز سلکوکسیب در نمونه‌های ادرار برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Chawla G., Piyush G., Thilagavathi S., Characterization of Solid-State Forms of Celecoxib, Eur. J. Pharm. Sci., 20: 305-317 (2003).
[3] Saha R.N., Sajeev C., Jadhav P.R., Patil S.P., Srinivasan N., Determination of Celecoxib in Pharmaceutical Formulations Using UV Spectrophotometry and Liquid Chromatography, J. Pharm. Biomed. Anal., 28(3-4): 741-751(2002).
[4] Gong L., Thorn C.F., Bertagnolli M.M., Grosser T., Altman R.B., Klein T.E., Celecoxib Pathways: Pharmacokinetics and Pharmacodynamics, Pharmacogenet. Genomics, 22(4): 310-318 (2012).
[5] Hamama A.K., Ray J., O. Day R., Brien E., Anne J., Simultaneous Determination of Rofecoxib and Celecoxib in Human Plasma by High-Performance Liquid Chromatography, J. Chromatogr. Sci., 43: 351-354 (2005).
[6] Zhang M., Moore G.A., Gardiner S.J., Begg E.J.J., Sensitive Method for the Determination of Amsulosin in Human Plasma Using High-Performance Liquid Chromatography with Fluorescence Detection, J. Chromatogr. B., 830: 245-253 (2006).
[9] Schonberger F., Heinkele G., Murdter T.E., Brenner S., Klotz U., Hofmann U., Simple and Sensitive Method for the Determination of Celecoxib in Human Serum by High-Performance Liquid Chromatography with Fluorescence Detection, J. Chromatogr. B, 768: 255-260 (2002).
[10] Ptácek P., Klíma J., Macek J., Determination of Celecoxib in Human Plasma by Liquid Chromatography–Tandem Mass Spectrometry, J. Chromatogr. B, 899: 163-166 (2012).
[11] Chandran S., Jadhav P.R., Kharwade P.B., Saha R.N., Rapid and Sensitive Spectrofluorometric, Indian J. Pharm. Sci., 68: 20-42 (2006).
[13] Bräutigam L., Vetter G., Tegeder I., Heinkele G., Geisslinger G., Determination of Celecoxib in Human Plasma and Rat Microdialysis Samples by Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrometry, J. Chromatogr. B., 761: 203-212 (2001).
[19] Lei Y., Xu G., Wei F., Yang J., Hu Q., Preparation of a Stir Bar Coated with Molecularly Imprinted Polymerand its Application in Analysis of Dopamine in UrineJ. Pharm. Biomed. Anal., 94: 118-124 (2014).
[23] Du J.J., Gao R.X., Yu H., Li X.J., Mu H., Selective Extraction of Dimethoate from Cucumber Samples by Use of Molecularly Imprinted Microspheres, J. Pharm. Anal., 5(3): 200-206 (2015).
 [24]Cormack P.A.G., Elorza A.Z., Molecularly Imprinted Polymers: Synthesis and Characterization, J. Chromatogr. B., 804: 173-182 (2004).
[25] Koohpaei A.R., Shahtaheri S.J., Ganjali M.R., Rahimi Forushani A., Golbabaei F., Application of Multivariate Analysis to the Screening of Molecularly Imprinted Polymers (MIPs) for Ametryn, Talanta, 75(4): 978-986 (2008).
[28] Liu Q.S., Zheng T., Li N., Wang P., Abulikemu G., Modification of Bamboo-Based Activated Carbon Using Microwave Radiation and its Effects on the Adsorption of Methylene Blue, Appl. Surf. Sci., 256: 3309-3315 (2010).
[30] Jin Y., Row K.H., Adsorption Isotherm of Ibuprofen on Molecular Imprinted Polymer, Korean J. Chem. Eng., 22(2): 264-267 (2005).
[31] Baboota S., Faiyaz S., Ahuja A., Ali J., Shafiq S., Ahmad S., Development and Validation of A Stability-Indicating HPLC Method for Analysis of Celecoxib (CXB) in Bulk Drug and Microemulsion Formulations, Acta Chromatographica, 18: 116-124 (2007).
[32] Ptácek P., Klíma J., Macek J., Determination of Celecoxib in Human Plasma by Liquid Chromatography-Tandem mass Spectrometry, J. Chromatogr. B., 899: 163-166 (2012).