مقایسه فعالیت کاتالیست های دو فلزی Fe-Co/NG و Fe-Co/MWCNTبرای واکنش احیای اکسیژن در کاتد پیل های سوختی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش، فعالیت الکتروکاتالیستی کاتالیست نانوذره­های مخلوط آهن و کبالت بر پایه گرافن نیتروژن دهی شده با فعالیت همتایش بر پایه نانولوله­های کربنی برای واکنش احیای اکسیژن در محیط قلیایی مورد مقایسه قرار گرفت. گرافن نیتروژن دهی شده با ساختار نانوگل مانند دارای نیتروژن طراحی شده به طور مستقیم با استفاده از یک فرایند سولووترمال دما پایین سنتز شد و سپس نانوذره­های آهن و کبالت با استفاده از روش پلی یول اصلاح شده، هم به روی پایه گرافن نیتروژن دهی شده و هم بر روی نانولوله های کربنی ته نشین شدند. ریخت­ شناسی گرافن نیتروزن دهی شده با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی، میکروسکوپ الکترونی عبوری و اسپکتروسکوپی فتوالکترونی پرتو ایکس مورد بررسی قرار گرفت همچنین کاتالیست Fe-Co/NG نیز توسط میکروسکوپ الکترونی عبوری، اسپکتروسکوپی پخش انرژی پرتو ایکس بررسی شد. ویژگی­های الکتروشیمیایی NGو Fe-Co/NG و Fe-Co/MWNT برای واکنش احیای اکسیژن در محیط قلیایی مقایسه شد. ولتامتری چرخه ای و اسپکتروسکوپی امپدانس الکتروشیمیایی به منظور بررسی فعالیت الکتروکاتالیستی کاتالیست­ها به­کار برده شد.کاتالیست Fe-Co/NG فعالیت بالاتری نسبت به NG و Fe-Co/MWNT از خود نشان داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Morozan A., Jousselme B., Palacin S., Low-Platinum and Platinum-Free Catalysts for the Oxygen Reduction Reaction at Fuel Cell Cathodes, Energy & Environmental Science, 4: 1238-54 (2011).
[2] Zhang S., Shao Y., Yin G., Lin Y., Recent Progress in Nanostructured Electrocatalysts for PEM Fuel Cells, Journal of Materials Chemistry A., 1: 4631-41 (2013).
[3] کوشکی، ع؛ روشن­ضمیر، س؛ بهینه‌سازی لایه‌ی کاتالیست کاتدی در پیل‌های سوختی غشای تبادل پروتون، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، 34: 21-30 (2015).
[4] Zhang M., Dai L., Carbon Nanomaterials as Metal-Free Catalysts in Next Generation Fuel Cells, Nano Energy, 1: 514-7 (2012).
[5] Li H., Liu H., Jong Z., Qu W., Geng D., Sun X., Wang H., Nitrogen-Doped Carbon Nanotubes with High Activity for Oxygen Reduction in Alkaline Media, Int J HydrogenEnergy, 36: 2258-65 (2011).
[6] Zheng B., Wang J., Wang F-B., Xia X-H., Synthesis of Nitrogen Doped Graphene with High Electrocatalytic Activity Toward Oxygen Reduction Reaction, Electrochem Commun, 28:24-6 (2013).
[7] Liu G., Li X., Lee J-W., Popov B.N., A Review of the Development of Nitrogen-Modified Carbon-Based Catalysts for Oxygen Reduction at USC, Catalysis Science & Technology, 1: 207-17 (2011).
[8] Huang C., Li C., Shi G., Graphene Based Catalysts, Energy & Environmental Science, 5: 8848-68 (2012).
[10] Shanmugam S., Osaka T., Efficient Electrocatalytic Oxygen Reduction over Metal Free-Nitrogen Doped Carbon Nanocapsules, Chem Commun, 47: 4463-5 (2011).
[11] Shen W., Fan W., Nitrogen-Containing Porous Carbons: Synthesis and Application, Journal of Materials Chemistry A., 1: 999-1013 (2013).
[12] Imran Jafri R., Rajalakshmi N., Ramaprabhu S., Nitrogen Doped Graphene Nanoplatelets as Catalyst Support for Oxygen Reduction Reaction in Proton Exchange Membrane Fuel CellJ Mater Chem., 20: 7114-7 (2010).
[13] He C., Li Z., Cai M., Cai Mei, Wang J-Q., Tian Z.l., Zhang X., Kang Shen P., A Strategy for Mass Production of Self-Assembled Nitrogen-Doped Graphene as Catalytic Materials, Journal of Materials Chemistry A., 1: 1401-6 (2013).
[14] Geng D., Chen Y., Chen Y., Li Y., Li R., Sun X., Ye S., Knights Sh., High Oxygen-Reduction Activity and Durability of Nitrogen-Doped Graphene, Energy & EnvironmentalScience, 4:760-4 (2011).
[15] Xiong B., Zhou Y., Zhao Y., Wang J., Chen X., O’Hayre R., Shao z., The use of Nitrogen-Doped Graphene Supporting Pt Nanoparticles as a Catalyst for Methanol Electrocatalytic Oxidation, Carbon, 52: 181-92 (2013).
[16] تارقلی ا, موسوی خوشدل س م, رحمانی‌فر م. تأثیر نقص های ساختاری در گرافن عامل دار شده با گروه عاملی –COOH در کارایی ابرخازن پایه گرافنی، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، 35: 33-42 (2016).
[17] قاسمی ا, اسلامی ب, احسانی نمین پ, عزیزی ح, کرابی م. بررسی جذب یون کادمیم ازمحلول آبی با استفاده از نانوکامپوزیت بر پایه کیتوسان/ نانو صفحات گرافن اصلاح شده با تری اتیل آمین، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، (مقاله آماده انتشار).
[18] Naseri A., Barati R., Rasoulzadeh F., Bahram M., Studies on Adsorption of Some Organic Dyes from Aqueous Solution onto Graphene Nanosheets, Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering (IJCCE), 34:51-60 (2015).
[22] Fu X., Liu Y., Cao X., Jin J., Liu Q., Zhang J., FeCo–Nx Embedded Graphene as High Performance Catalysts for Oxygen Reduction Reaction, Applied Catalysis B: Environmental, 130–131:143-51 (2013).
[24] Jiang S., Zhu C., Dong S., Cobalt and Nitrogen-Cofunctionalized Graphene as a Durable Non-Precious Metal Catalyst with Enhanced ORR Activity, Journal of Materials Chemistry A, 1: 3593-9 (2013).
[28] Yu S., Lou Q., Han K., Wang Z., Zhu H., Synthesis and Electrocatalytic Performance of MWCNT-Supported Ag@Pt Core–Shell Nanoparticles for ORR, Int J Hydrogen Energy, 37:13365-70 (2012)..
[29] Sekol R.C., Li X., Cohen P., Doubek G., Carmo M., Taylor A.D., Silver Palladium Core–Shell Electrocatalyst Supported on MWNTs for ORR in Alkaline Media, Applied Catalysis B: Environmental, 138-139: 285-293 (2013).
[30] Chen Y., Xu J., Liu X., Tang Y., Lu T., Electrostatic Self-Assembly of Platinum Nanochains on Carbon Nanotubes: A Highly Active Electrocatalyst for the Oxygen Rduction Reaction, Applied Catalysis B: Environmental, 140–141:552-8 (2013).
[31] Lee K.R., Lee K.U., Lee J.W., Ahn B.T., Woo S.I., Electrochemical Oxygen Reduction on Nitrogen Doped Graphene Sheets in Acid Media, Electrochem Commun, 12:1052-5 (2010).
[32] Jukk K., Kongi N., Matisen L., Kallio T., Kontturi K., Tammeveski K., Electroreduction of Oxygen on Palladium Nanoparticles Supported on Nitrogen-Doped Graphene Nanosheets, Electrochim Acta, 137:206-12 (2014).
[33] Yan J., Meng H., Xie F., Yuan X., Yu W., Lin W., Ouyang W., Yuan D., Metal Free Nitrogen Doped Hollow Mesoporous Graphene-Analogous Spheres as Effective Electrocatalyst forOxygen Reduction Reaction, J Power Sources, 245:772-8 (2014).