اندازه گیری ضریب های فعالیت میانگین KCl در سامانه ی الکترولیتی "پتاسیم کلرید + آب + سرین" و بررسی ترمودینامیکی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

چکیده

در این پژوهش سامانه­ ی الکترولیتی سه جزئی "پتاسیم کلرید + آب + سرین" از دیدگاه ترمودینامیکی و براساس مدل برهمکنش یونی پیتزر مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور اندازه گیری های ضریب­ های فعالیت میانگین به روش پتانسیومتری با استفاده از سلول گالوانی بدون اتصال مایع انجام گرفت. سلول گالوانی مورد استفاده از نوع –wt)%|K+-ISE100O(2Ag-AgCl|KCl(mA), Serine(wt%), H  بوده و الکترودهای یون گزین مورد استفاده الکترود یون­ گزین پتاسیم بر پایه غشای PVC و الکترود Ag/AgCl. بودند که هر دو در آزمایشگاه ساخته شدند. اندازه ­گیری­ ها در دمای K 298 و در محدوده­ ی قدرت یونی mol/kg 0017/0 تا 5/2 مولال در محلول ­هایی دارای 0/0،0/2، 0/4، 0/8 و 0/10 درصد جرمی از سرین در مخلوط حلال آب ـ سرین انجام شد. بررسی­ های ترمودینامیکی به کمک پردازش داده های تجربی پتانسیومتری با مدل برهم­کنش یونی پیتزر صورت گرفت. در این کار نخست با تعیین پتانسیومتری ضریب ­های فعالیت میانگین الکترولیت پتاسیم کلرید در آب و مقایسه­ ی آن با ضریب­ های فعالیت میانگین محاسبه شده توسط مدل برهم­کنش یونی پیتزر، کارایی روش و زوج الکترود ساخته شده مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس با انطباق ضریب­های فعالیت میانگین به ­دست آمده با مدل، ضریب­ های تنظیم پذیر پیتزر(0)(1),C(Ø)تعیین شدند.در پایان با استفاده از ضریب ­های تنظیم پذیر به­دست آمده، ویژگی­ های ترمودینامیکی محلول مانند ضریب اسمزی حلال (Æ) و انرژی گیبس افزونی (GE) بر اساس مدل برهمکنش یونی پیتزر محاسبه شدند.  نتیجه­ ها نشان می­ دهند که مدل برهم­کنش یونی پیتزر برای توصیف سامانه­ ی الکترولیتی مورد مطالعه موفق می ­باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] وهاب صحرایی، سیروس قطبی، وحید تقی خانی، خداد نظری، بررسی ضریب فعالیت محلول های الکترولیتی و ضریب اسمزی مایع یونی [BMIM][BF4] با استفاده از معادله حالت GV-SAFT-MSA، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، (1)31: 45 تا 54 (1391).
[2] سیما رضوان طلب، الهام جنت دوست، عارف علیپور، تعیین ضریب های فعالیت یون ها و نمک های اصلی دریاچه ارومیه، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، (1)31: 35 تا 43 (1391).
[3] Modarresi S., Dehghani M.R., Alimardani P., Kazemi-Sabzvar S., Feyzi F., Measurement and Modeling of Mean Ionic Activity Coefficient in Aqueous Solution Containing NaNO3 and Poly Ethylene Glycol, Iran. J. Chem. Chem. Eng. (IJCCE), 32(2): 31-39 (2013).
[7] Ghalami-Choobar B., Mirzaie S., Thermodynamic Study of (KCl+proline+water) System Based on Potentiometricmeasurements at T= (298.2 and 303.2) K, Journal of Molecular Liquids, 169: 124-129 (2012).
[9] Pitzer K.S., Thermodynamics of Electrolytes. I. Theoretical Basis and General Equations, The Journal of Physical Chemistry, 77: 268-277 (1973).
[10] Pitzer K.S. Kim J.K., Thermodynamics of Electrolytes. IV. Activity and Osmotic Coefficients for Mixed Electrolytes, Journal of the American Chemical Society, 96: 5701-5707 (1974).
[11] Pitzer K.S., “Activity Coefficients in Electrolyte Solutions”, Boca Raton, FL: CRC (1991)
 [13] Salamat-Ahangari R., Isopiestic Investigation of the Ternary System NaBr+NaCl+H2O at 298.15KJournal of Molecular Liquids,  219:1000-1005 (2016).
[14] Zelenina L.N, Chusova T.P., Isakov A.V., Thermodynamic Properties of Dysprosium Polyselenides, The Journal of Chemical Thermodynamics, 102: 89-94 (2016).
[17] Zhao X., Li S., Zhai Q., Jiang Y., Hu M., Investigating Thermodynamic Properties of LiCl in Amide–Water Mixtures with ɛ-Increasing and ɛ-Decreasing Solvent at 298.15 K, Fluid Phase Equilibria, 382: 127–132 (2014).
[18] Novoselova A., Smolenski V., Electrochemical Behavior of Neodymium Compounds in Molten Chlorides, Electrochimica Acta, 87: 657-662 (2013).
[19] FejerB.G., Tracy B.D.,  Lunar Tidal Effects in the Electrodynamics of the Low Latitude Ionosphere, Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, 103: 76-82 (2013).
[20] Rahimzadeh A., Bagherinia M.A., Thermodynamic Properties Determination of Aqueous Mixtures of CaCl2 and Ca(NO3)2 by the Potentiometric Method at T = 298.15±0.1 K, The Journal of Chemical Thermodynamics, 88: 78–84 (2015).
[21] Phutela R.C. Pitzer K.S., Thermodynamics of Aqueous Calcium Chloride, Journal of Solution Chemistry, 12: 201–207 (1983).
[22] Ghalami-Choobar B. Mirzaie S., Thermodynamic Study of (KCl+Proline+Water) System Based on Potentiometric Measurements at T= (298.2 and 303.2) K, Journal of Molecular Liquids, 169: 124-129 (2012).
[23] Ma J., Zhang X., Zhuo K., Liu H., Wang J., Activity Coefficients of CaCl2 in (Serine or Proline + water) Mixtures at T= 298.15 K, The Journal of Chemical Thermodynamics, 42: 689-694 (2010).
[24] Pinho S.P., Water Activity in Aqueous Amino Acid Solutions, with and without KC1 at 298.15 K, Journal of Chemical & Engineering Data, 53: 180-184 (2008).
[25] Hiemstra P.S., Wetering S., Stolk J., Neutrophil Serine Proteinases and Defensins in Chronic Obstructive Pulmonary Disease: Effect on Pulmonary Epithelium, Eur. Respire. J, 12: 1200-1208 (1998).
[26] Lin J. Hsu H., “Study of Sodium Ion Selective Electrodes and its application”, 3rd ed., Prentice Hall (1996).
[28] Bates R.G., “Determination of pH, Theory and Practice”, 2nd ed., John Wiley, New York (1964).
[29] Phutela R.C. Pitzer K.S., Thermodynamics of Aqueous Calcium Chloride, Journal of Solution Chemistry, 12: 201–207 (1983).