دوره و شماره: دوره 37، شماره 1 - شماره پیاپی 87، خرداد 1397، صفحه 1-284 
مطالعه سینتیکی فلوتاسیون گیلسونیت های استان کرمانشاه

صفحه 197-206

فاطمه کاظمی؛ عطااله بهرامی؛ جعفر عبداللهی شریف


طراحی و ساخت سامانه اندازه‌گیر ذره‌ها به روش پویش تحرک برای تعیین توزیع اندازه ذره‌های آئروسل

صفحه 277-284

ابراهیم عابدینی؛ کرامت بهمنی قائد؛ مهدی تاراسی؛ سیدمحمد ابطحی؛ حسین شادمان