دوره و شماره: دوره 37، شماره 3 - شماره پیاپی 89، آذر 1397، صفحه 260-1 
اهمیت و کاربرد نانو چارچوب های فلزـ آلی در جذب، ذخیره و آزاد سازی متان

صفحه 1-11

امیر رضا عباسی؛ حسین قاسم پور؛ محمد اسماعیل ابراهیم زاده؛ فاطمه بابایی؛ مجتبی خانپور متی کلایی؛ علی مرسلی


بهینه سازی شرایط سنتز نانوزئولیت ZSM-5 بدون قالب با استفاده از طراحی آزمایش

صفحه 27-36

نیلوفر رحمانی؛ امیر باقری گرمارودی؛ محمدرضا خانمحمدی خرمی


تهیه مشتق های آریل آمین بااستفاده از نمک های مس به عنوان کاتالیزگر

صفحه 97-108

مجید غضنفرپور درجانی؛ محبوبه باباپور کوشالشاهی؛ لیلا محمدعلیخانی


بررسی اثر سرعت تزریق اسید بر عملکرد فرایند اسید زنی در یک مدل دو بعدی ناهمگن

صفحه 207-221

سپیده معارف؛ پوریا مالمیر؛ ابوذر سلیمان زاده؛ حمیدرضا عرفانی؛ خلیل شهبازی


بررسی رفتار دوگانه هیدروژل ها در برابر آب و نفت با هدف کنترل تولید آب

صفحه 223-236

مینا سلیمانیان؛ مهسا باغبان صالحی؛ عاصفه موسوی مقدم؛ محسن وفایی سفتی


بررسی تجربی حذف زیستی هیدروژن سولفید از گاز دفنگاه شهر شیراز

صفحه 251-260

خدیجه عبادی؛ جعفر جوانمردی؛ پیام پرواسی؛ علی اکبر روستا