دوره و شماره: دوره 37، شماره 4 - شماره پیاپی 90، اسفند 1397، صفحه 1-300 
شبیه سازی مدیریت گرمایی مواد نانوکامپوزیت تغییرفازدهنده توسط فناوری CFD

صفحه 195-210

عزیز باباپور؛ رضا پیشکارآذری؛ سید ایمان گلستانه؛ زهره قاضی طباطبائی