دوره و شماره: دوره 37، شماره 2 - شماره پیاپی 88، شهریور 1397، صفحه 1-228 
مطالعه های تجربی و محاسباتی و آنالیز طیف سنجی و NBO روی ترکیب 4- (3- (2،4-دای کلروروفنیل) تری آز-1-انیل) بنزآمید

صفحه 125-136

اکرم حسینیان؛ سمیه سلیمانی امیری؛ سعیده یحیایی؛ میرزاآقا بابازاده؛ لادن اجلالی


پاک سازی آب زیرزمینی آلوده به بنزن به روش فنتون اصلاح شده

صفحه 149-159

حمید مثمری؛ ابراهیم علایی؛ محمود شوندی؛ سید محمدمهدی دستغیب؛ سعیده تشرفی