استخراج مقدارهای کم لیتیم از شورابه های طبیعی و اندازه‌گیری آن به روش نورسنجی شعله ای

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697 ـ 19395 تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش، ثابت تشکیل (Kf) کمپلکس ­های برخی از یون­های فلزی با لیگاند باز شیف 2،2- پیریدین 2،6- دی­ایل بیس(نیتریلو(E) میتیلیدن­) در حلال اتانول در دمای °C25 به روش هدایت­ سنجی انجام و مشخص شد که این لیگاند با یون Li+ کمپلکسی با Kf دلخواه تشکیل می ­دهد. درنتیجه از این لیگاند به عنوان اصلاح­ کننده دیسک 18C برای استخراج فاز جامد و اندازه ­گیری یون لیتیم در نمونه­ های آبی به روش نورسنجی شعله­ ای، استفاده شد. با توجه به این که اندازه ­گیری لیتیم در شورابه ­ها و تلخابه­ ها به علت مزاحمت یون­ های زمینه و گرانروی بالای نمونه، به­ طور مستقیم با روش نورسنجی شعله­ ای مشکل است، نمونه ­ها به اندازه زیادی رقیق شدند، سپس مقدار لیتیم آن­ ها با استفاده از دیسک اصلاح شده با لیگاند استخراج و توسط نورسنج شعله­ ای اندازه ­گیری شد. شرایط بهینه استخراج، pH برابر 8، مقدار لیگاند برای اصلاح دیسک 0/4 میلی ­گرم، محلول شوینده 0/5 میلی ­لیتر پرکلریک اسید 3/0مولار تعیین شد و حد تشخیص روش µg/L 74/0 به ­دست آمد. روش پیشنهادی به عنوان روشی دقیق و حساس برای اندازه ­گیری لیتیم در شورابه­ ها به طور موفقیت آمیزی استفاده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Baraj B., Niencheski L.F. H., Trapaga R.D., Franca R.G., Cocoli V., Robinson D., Study of Interference in the Flame Atomic Absorption Spectrometric Determination of Lithium by Using Factorial Design, Fresenius, J. Anal. Chem., 364: 678-681 (1999(.
[2] Perrin R., Scharff J., “Chimie industrielle”, 2nd ed., Dunod, pp. 213–215, (1999).
[7] Hamzaoui A.H., A. M’nif A, Rokbani R., Contribution to the Lithium Recovery from Brine, Desalination, 158: 221-224 (2003).
[8] Fujii A., Sugasaka K., Miyazaki H., Determination of Lithium in Brine and Bittern by Atomic Absorption Spectrometry, Bull. Soc. Sea Water Sci., Japan, 27: 96 –100 (1974).
[15] Arida H. A., El-Reefy S. A., El-Saied A. M., A New Lead(II)-Selective PVC-Coated Graphite Rod Electrode Based on a Schiff Base Comple, Anal. Sci., 19: 687-690 (2003).
[19] Nicely V.A., Dye J.L., A General Purpose Curve Fitting Program for Class and Research Use, J. Chem. Educ., 48: 443-447 (1971).