تولید آزمایشگاهی کود پوشش دار آهسته رهش، با استفاده از مواد زیست تخریب پذیر در یک بستر سیال

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت، صندوق پستی 16765 ـ 163، تهران، ایران

چکیده

در استفاده از کودهای شیمیایی نیتروژن دار به دلیل بالا بودن سرعت حل شوندگی در آب، بخش چشمگیری از نیتروژن به بخش­ های زیرین خاک نفوذ می ­کند و از دسترس گیاه خارج می­ شود. برای جلوگیری از این هدر رفت روش ­های گوناگونی مورد استفاده قرار گرفته است که یکی از پر کاربردترین روش­ها استفاده از پوشش برای کاهش سرعت حل­شوندگی در آب است. در این پژوهش از دو ماده ­ی صمغ زانتان­ و پودر آلژینات قالب ­سازی به عنوان پوشش استفاده شد و تأثیر پوشش ­های اعمال شد بر نرخ آزاد­سازی اوره مورد بررسی قرار گرفتت. عمل پوشش دهی با استفاده از بستر سیال انجام شد. با استفاده از این مواد پوشش ­های یک و دولایه ساخته شد. بهترین نتیجه از پوشش دو لایه از صمغ زانتان­ و آلژینات به دست آمد. نتیجه ­های به دست آمده از بررسی درصد اوره ­ی آزاد شده به کل اوره ­ی موجود در نمونه های ساخته شده نشان می ­دهد که پوشش ایجاد شده باعث افزایش زمان انحلال کود به بیش از 12 روز می­ شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Thanh H. Trinh, KuZilati KuShaari, Abdul Basit, Modeling the Release of Nitrogen from Controlled-Release Fertilizer with Imperfect Coating in Soils and Water, Ind. Eng. Chem. Res. 54: 6724−6733 (2015).
[2] کورش اخلاقی، "فرمولاسیون و ساخت سیلنت مناسب جهت استفاده در فرایند تولید کود اوره با پوشش گوگردی"، اولین کنفرانس پتروشیمی ایران، (1387).
[3] Yue-chao Yang, Min Zhang, Yuncong Li, Xiao-hui Fan, and Yu-qing Geng, Improving  the Quality of Polymer-Coated Urea with Recycled Plastic, Proper Additives, and Large Tablet, J. Agric. Food Chem. 60: 11229−11237 (2012).
[4] M.E.Trenkel, “Slow- and Controlled-Release and Stabilized Fertilizers: An Option for Enhancing Nutrient Use Efficiency in Agriculture”, International Fertilizer Industry Association (IFA), Paris, France, 17-22 (2010)
[5] Farahnaz Eghbali Babadia et al, New Coating Formulation for the Slow Release of Urea Using a Mixture of Gypsum and Dolomitic Limestone, Partiuology, 34: 62-67 (2014).
[6] Rui Lan, Yonghui Liu, Guanda Wang, Tingjie Wang, Chengyou Kan, Yong Jin, Experimental Modeling of Polymer Latex Spray Coating for Producing Controlled-Release Urea, Particuology, 9: 510– 516 (2011).
[7] Azeem B., KuShaari K, Zakaria B. Man, Abdul Basit, Trinh H. Thanh, Review on Materials & Methods to Produce Controlled Release Coated Urea Fertilizer, Journal of Controlled Release. 181: 11–21 (2014).
[8] Tsai B.S., “Continuous Spouted Bed Process for Sulphur-Coating Urea”, University of British Colombia, Canada, (1986).
[9] Ayub G., Rocha S., Perrucci A., Analysis of the Surface Quality of Sulphur-Coated Ureaparticles in a Two-Dimensional Spouted Bed, Braz. J. Chem. Eng., 18(1): 13–22 (2001).
[10] Wu S., et al., Synthesis and Performance of Polyurethane Coated Urea as Slow/Controlled Release Fertilizer, J. Wuhan Univ. Technol. Mater. Sci. Ed., 27(1): 126–129 (2012).
[12]  Liang R., Liu M., Wu L., Controlled Release NPK Compound Fertilizer with the Function of Water Retention, React. Funct. Polym., 67(9): 769–779 (2007).
[13] Liang R., Liu M., Preparation and Properties of a Double-Coated Slow-Release and Water-Retention Urea Fertilizer, J. Agric. Food Chem., 54: (4) 1392–1398 (2006).
[14] Ni B., et al., Environmentally Friendly Slow-Release Nitrogen Fertilizer, J. Agric. Food Chem., 59(18): 10169–10175 (2011).
[16] Ito R., Golman B., Shinohara K., Design of Multi-Layer Coated Particles with Sigmoidal Release Pattern, Chem. Eng. Sci. 60(20): 5415–5424 (2005).
[17]  Suherman, Producing Slow Release Urea by Coating with Starch/Acrylic Acid in Fluid Bed Spraying, Int. J. Eng. Technol. IJET-IJENS. 11(06): 4 (2011).
[18]  Riyajan S.-A., Sasithornsonti Y., Phinyocheep P., Green Natural Rubber-g-Modified Starch
for Controlling Urea Release
, Carbohydr. Polym., 89(1): 251–258 (2012).
[19]  Mulder W.J, Gosselink R.J.A, Vingerhoeds M.H., Harmsen P.F.H., Eastham D., Lignin Based Controlled Release Coatings, Ind. Crop. Prod., 34(1): 915-920 (2011).