تأثیر اندازه قطره آب در شکل گیری انعقاد یا شکست تعلیق آب در روغن آفتابگردان تحت میدان الکتریکی در دو سامانه انعقاد قطره ـ قطره و انعقاد قطره ـ سطح

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران

چکیده

این مطالعه آزمایشگاهی در زمینه تأثیر اندازه قطره­ ها در رفتار انعقاد قطره­ های آب در روغن آفتابگردان تحت میدان الکتریکی غیر یکنواخت DEP (دی-الکتروفرز ) با دو جریان اره­ای (Ramp) و مربعی (square) در دو سامانه انعقاد قطره ـ قطره و انعقاد قطره ـ سطح می­ باشد. در این آزمایش از یک استوانه از جنس پلکسی (Perspex) با یک ژاکت مسی تشکیل شده بود استفاده شده است. به الکترود درون استوانه که از جنس قلع بوده است یک ولتاژ بالا اعمال می ­شد و الکترود دوم که ژاکت مسی بوده است به زمین وصل شده بود با پرتاب قطره­ های آب، قطره ­ها درهنگام عبور از فاز روغن و برقراری جریان الکتریکی چگونگی انعقاد و رفتار قطره­ های به ­وجود آمده توسط دوربین پرسرعت عکس و فیلم گرفته می­ شد دیده شد که به طور کلی برای هردو سامانه دو نوع انعقاد رخ می­ دهد:  الف)- انعقاد کامل  ب)- انعقاد ناقص.  همه آزمایش ­ها در بسامد 60 هرتز و ولتاژ 2000 ولت صورت گرف. قطر قطره­ ها هم بین 200 و 650 میکرومتر با استفاده از تصویرهای به دست آمده از PhotronFastcam Viewer) PFV) و به وسیله نرم افزار image-pro اندازه گیری شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Zhang L., He L., Ghadiri M. and Hassanpour A., Effect of Surfactants on the Deformation and Break-up of an Aqueous Drop in Oils under High Electric Field Strengths, Journal of Petroleum Science and Engineering, 125: 38-47 (2015).
[2] Hosseini M., Coalescence Behaviour of Water Droplets in Water-Oil Interface under Pulsatile Electric Fields, Chinese j. of Chem. Engineering, 24(1): 1147-1153 (2016).
[3] Guo C., He L., Coalescence Behaviour of Two Large Water-Drops in Viscous Oil under a DC Electric Field, Journal of Electrostatics, 72(1): 470-476 (2014).
[4] Hajimohammadi R., Hosseini M., Amani H., Najafpour G.D., Production of Saponin Biosurfactant from Glycyrrhiza Glabra as an Agent for Upgrading Heavy Crude Oil, Journal of Surfactants and Detergents, 19(8): 1251-1261 (2016).
[5] Hosseini M., Shahavi M.H., Electrostatic Enhancement of Coalescence of Oil Droplets (in Nanometer Scale) in Water Emulsion, Chinese Journal of Chemical Engineering, 20(4): 654-658 (2012).
[6] Alinezhad K., Hosseini M., Mowagharnegad K., Salehi M., Exprimental and Modeling Approach to Separation of Water in Crude Oil Emulsion under Non-Uniform Electrical Field, Korean j. Chem. Eng., 27(1): 198-205 (2010).
[7] Mohammadi M., Shahhosseini S., Bayat M., Electrocoalescence of Binary Water Droplets Falling in Oil: Experimental Study, Chemical Engineering Research and Design, 92(3): 2694-2704 (2014).
[8] Mousavichoubeh M., Ghadiri M., Shariaty-Niassarb M., Electro-Coalescence of an Aqueous Droplet at an Oil–Water Interface, Chemical Engineering and Processing, 50(4): 338–344 (2011).
[9] Shahavi M.H., Hosseini M., Jahanshahi M., Meyer R.L., Najafpour G., Clove Oil Nanoemulsion as an Effective Antibacterial Agent: Taguchi Optimization Method, Desalination and Water Treatment, 57(4): 18379-18390  (2016).
[10] Shahavi M.H., Hosseini M., Jahanshahi M., Meyer R.L., Najafpour G., Evaluation of Critical Parameters for Preparation of Stable Clove Oil Nanoemulsion, Arabian Journal of Chemistry, in press (2016).
[11] Mohammadzadeh Milani J., Physicochemical and Emulsifying Properties of Barijeh (Ferula gumosa) Gum, Iran. J. Chem. Chem. Eng. (IJCCE), 26(3): 81-88 (2007).
[12] Gong H., Peng Y., Yang Z., Shang H., Zhang X., Stable Deformation of Droplets Surface Subjected to a High-Voltage Electric Field in Oil, Colloids and Surface A: Physicochem. And eng. Aspects, 468: 315-321 (2015).