بررسی عملکرد مواد شیمیایی گوناگون برای جایگزینی سیانور در مدار فلوتاسیون سرب و روی باما

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی معدن، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

سیانور متداول‌ترین بازداشت کننده برای پیریت و اسفالریت در فلوتاسیون سرب است. سیانور با وجود این که بازداشت کننده ای قوی و مؤثر است ترکیبی بسیار سمی و کشنده می‌باشد و استفاده از آن سبب بروز آلودگی‌ها و مخاطرات جدی محیط زیستی می‌شود. در این پژوهش عملکرد سه ماده شیمیایی سدیم سولفید، سدیم متابی‌سولفیت و سدیم سولفیت به عنوان جایگزین سیانور در فلوتاسیون سرب کانسنگ سرب و روی ایرانکوه بررسی شد. با توجه به این که در کارخانه فرآوری باما فلوتاسیون تفریقی انجام می ­گیرد و باطله مدار سرب برای استحصال روی به مدار فلوتاسیون روی می ­رود، تأثیر ماده شیمیایی جایگزین سیانور بر فلوتاسیون روی نیز بررسی شد تا اثر منفی یا مثبت احتمالی آن بر فلوتاسیون روی نیز مشخص شود.پس از یافتن مقدار بهینه هر ماده شیمیایی و مقایسه عملکرد آن با سیانور، مشخص شد سدیم سولفیت می‌تواند جایگزین مناسبی برای سیانور باشد. درpH طبیعی خاک (5/8) و سایر شرایط سلول­ های رافر کارخانه باما، با استفاده از 600 گرم بر تن سولفیت سدیم به جای سیانور، بازیابی سرب نسبت به زمانی که از سیانور استفاده می‌شود 5/2% افزایش یافته و بازیابی روی در کنسانتره سرب 7/0 % کم ­تر می‌شود، در مقابل بازیابی آهن 2/1 % افزایش و عیار سرب 5/1 % کاهش می‌یابد. در این شرایط سدیم سولفیت بر فلوتاسیون روی تأثیر مثبت گذاشته به طوری که موجب افزایش 5/1 درصدی بازیابی و 2/1 درصدی عیار روی نسبت به شرایط استفاده از سیانور می‌شود. اگر فلوتاسیون سرب با همین مقدار سدیم سولفیت و در 5/9pH= انجام شود عملکرد این ماده شیمیایی به طور کامل بهتر از عملکرد سیانور در pH طبیعی خاک می‌شود، به طوری که در این شرایط نسبت به شرایط فعلی کارخانه (استفاده از سیانور در pH طبیعی) افزون بر افزایش 8 /2 درصدی بازیابی سرب، عیار سرب نیز 2 درصد افزایش می­یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Bulatovic S.M., "Handbook of Flotation Reagents: Chemistry, Theory and Practice. Flotation of Sulfide Ores", Vol 1, Elsevier, (2007).
[2] Eisler R., Wiemeyer S.N., Cyanide Hazards to Plants and Animals from Gold Mining and Related Water Issues, REV Environ.,183: 21-54 (2004).
[3] Miller J.D., Pyrite Depression by Reduction of Solution Oxidation Potential, Report to EPA Water Quality Office, University of Utah, Grant No. 12010 DIM, (1970).
[4] Fuerstenau M.C., Chander  S., Wood R., Sulfide Mineral Flotation, In: “Froth Flotation: A Century of Innovation”, Edited by Fuerstenau M.C., Jameson G.J., Yoon R ., SME, 425-453 (2009).
[5] Hoyack M.E., “Selective Separation of Pyrite from Sphalerite Using Sodium Sulfite”, Master of Science. Thesis, University of Arizona, (1984).
[6] Mezey E.J., Neuendorf  D.W., Simthom C.R., “Alternatives for Sodium Cyanide for Flotation Control”, Report to EPA Research and Development Office, Report No. 600/2-81-157, (1981).
[7] Rohner P., Dipasquale S., Johnson N.W., Pilot Plant Testing of Metabisulphite in the Lead Circuit for Hilton ore, In: “Processing of Complex Ores”, Edited by Dobby G.S., Rao S.R., Pergamon press, 183-192 (1989). 
[8] Grano S.R., Prestidge C.A., Ralston J., Sulphite Modification of Galena Surfaces and Its Effect on Flotation and Xanthate Adsorption, Int. J. Miner. Process, 52: 1-29 (1997).
[9] Grano S.R., Prestidge  C.A., Ralston  J., Solution Interaction of Ethyl Xanthate and Sulphite and its Effect on Galena Flotation and Xanthate Adsorption, Int. J. Miner. Process, 52: 162-186 (1996).
[10] Shen W.Z., Fornasiero D. Ralston J., Flotation of Sphalerite and Pyrite in the Presence of Sodium Sulfite, Int. J. Miner. Process, 63: 17-28 (2001).
[11] Magdalinovic N., Trumhc M., Petkovic Z., Rajic V., Cyanide Elimination From Lead-Zinc Flotation, The European Journal of Mineral Processing and Environmental Protection, 4(1): 30-35 (2004).
[12] Quast K., Hobart G., Marmatite Depression in Galena Flotation, Miner. Eng., 19(1): 860-869 (2006).
[13] Wei S., Fang S.J., Jang Z., Separation of Sulfide Lead-Zinc-Silver ore under Low Alkalinity Condition, J. Cent. South Univ., 19: 2307−2315 (2012).