برهم کنش DNA با رنگ زرد دایرکت ۴۲ توسط روش های طیف سنجی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی ، دانشکده علوم، دانشگاه زابل، زابل، ایران

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زابل، زابل، ایران

3 گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه زابل، زابل، ایران

4 گروه پژوهشی فتودینامیک، مرکز تحقیقات لیزر در پزشکی جهاد دانشگاهی، جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

برخی ترکیب­ های شیمیایی مانند رنگ‌های مصنوعی مورد استفاده در صنایع گوناگون می‌توانند اثر بدی بر سلامتی بدن داشته باشند. مهم‌ ترین مولکول زیستی در بدن موجودهای زنده، DNA می‌باشد که هرگونه تغییر در ساختار آن می‌تواند کل سامانه موجود زنده را تحت تأثیر قرار دهد.در این پژوهش برای اولین بار برهم‌کنش رنگ زرد دایرکت 42، که به‌طور عمده در صنعت نساجی استفاده می‌شود، باDNA  به‌کمک روش‌های طیف‌سنجی فلورسانس، UV-Vis و FT-IR در بافر فیزیولوژیکی ) ۴/۷ (pH~ و در سه دمای 298 تا 308 و 318 کلوین مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه­ های به‌دست آمده از طیف‌سنجی جذبی نشان داد که رنگ زرد دایرکت 42 می‌تواند در غلظت‌های پایین به DNA متصل شود. پارامترهای ترمودینامیکی به‌دست آمده از آزمایش‌های فلورسانس در دماهای گوناگون، پیوند هیدروژن و نیروی واندروالسی در روند اتصال این رنگ، با DNA  را نشان داد. ثابت پیوندی (Kb) و تعداد سایت اتصال محاسبه شد. نتیجه­ ها نشان داد که مکانیسم خاموش‌سازی (DNA + اتیدیوم برمید) با رنگ‌ساز از نوع استاتیک می‌باشد. سرانجام تغییرهای ساختار DNA  دو رشته‌ای، ناشی از رنگ زرد دایرکت42 توسط نتیجه­های FT-IR تأیید شد. نتیجه­ های این مطالعه می‌تواند نگاه نوینی به کاربرد رنگ‌ها در صنعت و خطرهای ناشی از استفاده از آن­ ها را ارایه دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Ohme R., Preuschhof H., Heyne H., Azoethane. Org. Syn. Coll, 6: 68-78 (988).
[2] Pourahmad J., "General Toxicology Persian".1st ed . Tehran: Samat, 178-840 (2006).
[3] Cohen S.N., "DNA Cloning: Historical Perspectives. Biogenetics of Neurohormonal Peptides", Academic Press. 3- 14 (1995).
[4] Ashraf J.M., Arif B., Dixit K., Moinuddin., Alam, K., Physicochemical Analysis of Structural Changes in DNA Modified with Glucose, Int. J. Biol. Macromolec., 51 (4): 604-11 (2012).
[5] Mpountoukas P., Pantazaki A., Kostareli E., Christodoulou P., Kareli D., Poliliou S., Mourelatos C., Lambropoulou V., Lialiaris T., Cytogenetic Evaluation and DNA Interaction Studies of the Food Colorants Amaranth, Erythrosine and Tartrazine, Food Chem. Toxicol., 48(10): 2934-44 (2010).
[6] Levine W. G., Metabolism of Azo Dyes: Implications for Detoxification and Activation, Drug Metab. Rev, 23(3-4): 253-309 (1991).
[7] Van den Mooter G., Maris B., Samyn C., Augustijns P., Kinget R., Use of Azo Polymers for Colon-Specific Drug Delivery, J. Pharm. Sci, 86(12):1321-7 (1997).
[8] Weglarz-Tomczak, E., Gorecki L., Azo Dyes–Biological Activity and Synthetic Strategy. Chemik, 66(12): 1298-1307 (2012).
[9] Pray L., Discovery of DNA Structure and Function: Watson and Crick, Nat. Educ, 1(1):100 (2008).
[10] Van Vranken D., Weiss G., "Introduction to Bioorganic Chemistry and Chemical Biology ", Garland Science (2012).
[11] Nafisi S., Sadeghi G.B., PanahYab A., Interaction of Aspirin and Vitamin C with Bovine Serum Albumin, J. Photochem. Photobiol, 105(3): 198-202 (2011).
[12] Albani J.R., "Principles and Applications of Fluorescence Spectroscopy", Blackwell Science. A Blackwell Publishing Company, 35: 108-110 (2007).
[13] Albani J.R., " Principles and Applications of fluorescence Spectroscopy", John Wiley & Sons. Inc. (2008).
[14] Shweta A., Deepak K.J., Ranjana M., Spectroscopic Studies of the Effects of Anticancer Drug Mitoxantrone Interaction with Calf-Thymus DNA, J. Photochem. Photobiol, 120: 177-182. (2013).
[15] Pace C.N., The Stability of Globular Proteins, CRC Critical Reviews in Biochemistry, 1-43 (1975).
[16] Shahabadi N., Mohammadi S., Alizadeh R., DNA Interaction Studies of a New Platinum (II) Complex Containing Different Aromatic Dinitrogen Ligands,  Bioinorg. Chem. Appl, 2011: ID 429241 (2011).