دوره و شماره: دوره 38، شماره 3 - شماره پیاپی 93، آبان 1398، صفحه 1-317 
تهیه و تعیین ویژگی‌های نانوذره کاتالاز

صفحه 1-10

سحر دهقانی؛ صدیقه هاشم نیا؛ محمود پاک نیت


سنتز جهت گزین مشتق‌های نوین 2-آریل پیریدو-b]4و3[ پیرازین ها

صفحه 145-152

احمد پورستار مرحانی؛ جبار خلفی؛ محمد تقی کیانی


طراحی، سنتز و شناسایی ساختار نوین ایندول ـ ایزوکسازول کربوهیدرازید

صفحه 153-162

منا کریمی نیازاغه؛ حسن کبیری فرد؛ سیده سارا میرفضلی


برهم کنش DNA با رنگ زرد دایرکت ۴۲ توسط روش های طیف سنجی

صفحه 201-209

مهین گلوی ثانی؛ موسی بهلولی؛ منصور غفاری مقدم؛ خاطره خرسندی؛ سمیه شهرکی


پیش بینی ترمودینامیکی تشکیل رسوب معدنی Anhydrite در محلول‌های الکترولیتی سامانه نفتی

صفحه 293-303

سیدحسین هاشمی؛ سیدعلی موسوی دهقانی؛ محمود دین محمد؛ سیدعبدالرسول هاشمی


مروری بر مطالعه های تزریق آب کم شور در مخزن‌های کربناته و چالش های موجود

صفحه 305-317

شیما ابراهیم زاده؛ علی اکبر سیف کردی؛ شهاب گرامی؛ مصطفی گنجه قزوینی