سنتز نانوکامپوزیت روی اکسید و منگنز دی اکسید و کاربرد آن در اندازه گیری فلزهای سنگین در آب

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

آلودگی محیطی  انواع فلزهای سنگین ناشی از پیشرفت سریع صنایع، مشکلی جدی برای محیط زیست است. در این پژوهش، نخست نانوذره ­های ZnO به روش هیدروترمال تهیه شد و سپس به محلول تهیه نانوذره­ های 2MnO به­ وسیله رسوب­ دهی ­در طی واکنش کاهش افزوده شد. اندازه­ ذره ­ها به کمک تصویرهای میکروسکوپ الکترونی (SEM) بررسی شد. از نانوکامپوزیت روی اکسید و منگنز دی اکسید تهیه شده به­ عنوان یک جاذب فاز جامد برای جداسازی و اندازه گیری فلزهای سنگین سرب و کادمیم در نمونه ­های آبی استفاده شد. بازده حذف فلزهای سنگین و شرایط جذب با استفاده از طیف سنجی جذب اتمی تعیین شد. تأثیر عامل­ های گوناگون مانند pH، مقدار جاذب، غلظت اولیه یون­ها، زمان هم زدن، حجم نمونه و غلظت و نوع اسید جهت شویش یون­ های فلزی باقی­مانده مورد ارزیابی قرار گرفت و شرایط بهینه تعیین شد. برای استخراج و تعیین کادمیم و سرب در نمونه های آبی درصد انحراف استاندارد نسبی به ترتیب برای سرب 6/4 - 2/5 % و برای کادمیم 4/3 - 7/1 % به­ دست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Aragay G., Merkoci A., Nanomaterials Application in Electrochemical Detection of Heavy Metals, Electrochim. Acta, 84: 49-61 (2012).
[2] Yang B., Gong Q., Zhao L., Sun H., Ren N., Qin J., Xu J., Yang H., "Preconcentration and Determination of Lead and Cadmium in Water Samples with a MnO2 Coated Carbon Nanotubes by Using ETAAS", Desalination, 278: 65-69 (2011).
[5] Kenneth Reyes M., Dashdorj U., Amarjargal A., Hee Park C., Sang Kim C., Simple and Rapid Synthesis of Mesoporous Nanosheet-Based ZnO Hierarchical Structure Loaded with Metal Nanoparticles , Ceram Int., 41(2): 2022-2027 (2015)
[6] Joulazadeh M., Navarrchian A. H., Ammonia Detection of One-Dimensional Nano-Structured Polypyrrole/Metal Oxide Nanocomposites Sensors, Synthetic Met., 210: 404-411 (2015).
[7] Karimi M.A., Haghdar Roozbahani S., Asadinia R., Hatefi-Mehrjardi A., Mashhadizadeh M.H., Behjatmanesh-Ardakani R., Mazloum-Ardakani M., Kargar H., Zebarjad S.M., Synthesis and Characterization of Nanoparticles and Nanocomposite of ZnO and MgO by Sonochemical Method and their Application for Zinc Polycarboxylate Dental Cement Preparation, Int. Nano Lett., 1(1): 43-51 (2011).
[8] Huang Y., Cheng C.g, Tian X., Zheng B., Xiao D., Choi M. M.F., Low-Potential Amperometric Detection of Dopamine Based on MnO2 Nanowires/Chitosan Modified Gold Electrode, Electrochim. Acta, 89: 832-839(2013).