سنتز سونوشیمیایی نانو پلیمر کوئوردیناسیون نوینی از سرب (II) و بررسی تأثیر غلظت روی اندازه نانو ذره‌ها

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه شیمی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

3 گروه شیمی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ایران

4 گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

در کار پژوهشی حاضر پلیمر کوئوردیناسیون یک‌بعدی نوینی از سرب ((II،  2(NO3)2(C12H8N2)2]n [Pb2(C2Cl3O2)  (1) در اندازه نانو به روش سونو شیمیایی در غلظت‌های گوناگون سنتز شد. پلیمر کوئوردیناسیون سرب (II) شامل زنجیره‌های به‌هم‌پیوسته فلزی شکل‌گرفته با پلی از لیگاندهای  NO3- و Cl3COO- است. ساختار هندسی نانو پلیمر کوئوردیناسیون پنتاگونال دوقطبی است که این ساختار با توجه به گروه الکترون دهنده N2O5   تعیین شده و هیچ نقش استرئوشیمیایی آشکاری از جفت الکترون غیر پیوندی سرب دیده نشد. نانو ساختارهای نوین با آنالیزهای میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، طیف‌سنجی IR، پراش پرتو X  پودری (XRD) و تجزیه عنصری شناسایی شدند. متوسط اندازه نانو ذره ­ها در حدود 80 نانومتر است . اثرات غلظت اولیه مواد بر روی اندازه و ریخت شناسی نانو ذره ­ها ترکیب 1 مطالعه شده و نشان داد که در غلظت‌های پایین واکنشگرها اندازه ذره ­ها کاهش‌یافته و منجر به یکنواخت شدن شکل ذره ها می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Shahverdizadeh G.H., Hakimi F., Mirtamizdoust B., Soudi A., Talemi P., Synthesis and Structural Characterization of New Lead(II) Discrete and Infinite Cage-Like Framework: A Precursor to Produce Pure Phase Nano-Sized Lead(II) Oxide, J. Inorg Organomet Polym., 22: 903-  909 (2012).
[4] Haddadian H., Aslani A., Morsali A., Syntheses of PbO Nano-Powders Using New Nano-Structured Lead (II) Coordination Polymers, Inorg.Chim.Acta., 362: 1805- 1809 (2009).
[5] Di L., Zhong, Guo-Qing Zh., Qing Z., Solid–Solid Synthesis, Crystal Structure and Thermal Decomposition of Copper(II) Complex of 2-Picolinic Acid, Iran. J. Chem. Chem. Eng. (IJCCE), 35: 21-29 (2016)
[7] Aghabozorg H., Firouzi N., Roshan L., Mirzaie M., Shokrollahi A., Aghaei R., Aghlmandi Z., X-Ray, Crystal Structure and Solution Phase Studies of a Polymeric Sr Compound, Iran. J. Chem. Chem. Eng. (IJCCE), 30: 1-11 (2011).
[13] Chakaborty S., Tyagi P., Tai D., Lee G., Peng S., A Lead (II) 3D Coordination Polymer Based on a Marine Cyclic Peptide Motif, Molecules, 18: 4972- 4985 (2013).
[14] Chen Q., Fangwang X., MingHu H., Wang J., An R., Xin dong F., Lin Yang M., Lin Xue G., Effect of pH on the Construction of Lead Coordination Polymers by the Diverse Coordination Modes of sulfonate Functionalized Imidazophenanthroline Derivative Ligand, Polyhedron., 81: 517-524 (2014).
[18] فروغی راد، سحر ؛ خطیب زاده ، مرضیه ؛ تهیه سبز نانوذرههای نقره مورد استفاده در جوهرهای رسانا به روش سونوشیمیایی ، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران ، (1) 34 : 1 تا 6 (1394).
[19] Aslani A., Morsali A., Zeller M., Nano-Structures of Two New Lead (II) Coordination Polymers: New Precursors for Preparation of PbS Nano-Structures, Solid State Sciences, 10: 1591-1597 (2008).
[21] Zhang L., Liang W., Chang Y., Yuan. M., Ng S W., Syntheses, Characterization and Luminescent Properties of Two Lead (II) Fumarate Metal-Organic Frameworks, Polyhedron., 28: 647- 652 (2009).
[22] Foreman J., GelbrichT., Hursthouse M.B., Plater M.J., Hydrothermal Synthesis and Characterisation of Lead (II) Benzene-1, 3, 5- Tricarboxylate [Pb3BTC2]·H2O: a lead(II) Carboxylate Polymer, Inorg. Chem. Commun., 3: 234-240 (2000).
[23] Nakamoto K., "Infrared and Raman Spectra of Inorganic and Coordination Compounds,"
John Wiley and Sons, Inc., NewYork (2006).