فسفومولیبدیک اسید نهش یافته بر روی سطح هالویسیت عاملدار شده با مایع یونی: کاربرد کاتالیستی برای سنتز پیرازولوپیرانوپیریمیدین ها

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده پتروشیمی، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، تهران، ایران

2 استاد شیمی آلی/گروه شیمی، دانشکده فیزیک و شیمی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

هتروپلی اسیدها کاتالیست­ های دوعاملی می­ باشند که می ­توانند هم واکنش ­های اسید ـ کاتالیست و هم واکنش ­های اکسایشی را کاتالیز کنند. این کاتالیست­ ها غیر سمی بوده و پایداری گرمایی به نسبت بالایی دارند. با این حال انحلال زیاد این مواد در آب و بسیاری از حلال­ های آلی باعث محدود شدن کاربرد آن­ ها شده است.در این پژوهش برای رفع این مشکل و تولید کاتالیستی ناهمگون، از کلی هالویسیت به عنوان پایه کاتالیست استفاده شد. برای بهبود تثبیت هتروپلی اسید بر روی سطح این کلی، نخست هالویسیت توسط مایع یونی عامل ­دار شد.برای بررسی فعالیت کاتالیستی این ترکیب هیبریدی، عملکرد آن برای کاتالیز نمودن واکنش چهار جزئی باربیتوریک اسید، هیدرازین هیدرات، اتیل استواستات و بنزآلدهید برای تهیه پیرازولوپیرانوپیریمیدین­ها با شرایط آلتراسونیک به عنوان روشی دوست­دار محیط زیست، کارآمد و سریع بررسی شد. نتیجه­ ها اثبات نمودند که مقدارهای اندک کاتالیست می تواند به تولید بهره­ های بالا از فراورده در زمان­ های واکنش به نسبت کم بیانجامد. همچنین کاتالیست به دست آمده قابلیت بازیافت و استفاده دوباره تا چهار مرتبه را داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Eshghi H., Javid A., Khojastehnezhad A., Moeinpour F., Bamoharram F. F., Bakavoli M., Mirzaei M., Preyssler Heteropolyacid Supported on Silica Coated NiFe2O4 Nanoparticles for the Catalytic Synthesis of bis(dihydropyrimidinone)benzene and 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-ones, Chinese J. Catal., 36: 299–307. (2015).
[2] Sadjadi S., Heravi M.M., Recent Advances in Applications of POMs and Their Hybrids in Catalysis, Curr. Org. Chem., 20: 1404-44. (2016).
[4] Escobar A., Sathicq A., Pizzio L., Blanco M., Romanelli G., Biomass Valorization Derivatives: Clean Esterification of 2-Furoic Acid Using Tungstophosphoric Acid/Zirconia Composites as Recyclable Catalyst, Process Saf. Environ. Prot., 98: 176–86. (2015).
[5] Zhang Y., Yang H. Co3O4 Nanoparticles on the Surface of Halloysite Nanotubes, Phys. Chem. Miner., 39: 789-95. (2012).
[6] Yuan P., Southon P.D., Liu Z., Green M.E.R., Hook J.M., Antill S.J., Kepert C.J., Functionalization of Halloysite Clay Nanotubes by Grafting with γ-Aminopropyltriethoxysilane, J. Phys. Chem. C, 112: 15742–51. (2008).
[7] Szczepanik B., Słomkiewicz P. Photodegradation of Aniline in Water in the Presence of Chemically Activated Halloysite, Appl. Clay Sci., 124-125: 31–8 (2016).
[8] Grabka D., Raczyńska-Żak M., Czech K., Słomkiewicz P. M., Jóźwiak M.A., Modified Halloysite as an Adsorbent for Prometryn from Aqueous Solutions, Appl. Clay Sci., 114: 321–9. (2015).
[9] Zhu H., Du M.L., Zou M.L., Xu C.S., Fu Y.Q., Green Synthesis of Au Nanoparticles Immobilized on Halloysite Nanotubes for Surface-Enhanced Raman Scattering Substrates, Dalton Trans., 41: 10465–71. (2012).
[10] Heravi M.M., Saeedi M., Beheshtiha Y.S., Oskooie H.A., One-pot Synthesis of Benzochromeno-Pyrazole Derivatives. Mol. Divers. 15: 239–43. (2011).
[11] Sadjadi S., Heravi M. M., Daraie M. Cyclodextrin Nanosponges: a Potential Catalyst and Catalyst Support for Synthesis of Xanthenes, Res. Chem. Intermed., 43: 843–57. (2017).
[13] جورشعبانی، میلاد؛ بدیعی، علیرضا؛ لشگری، نگار؛ تهیه و شناسایی نانو متخلخل v-SBA-16 و کاربرد آن به عنوان کاتالیست در فرایند اکسایش مستقیم بنزن به فنل، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، (3)34: 13 تا 20 (1394).
[14] کوشکی، عماد؛ روشن ضمیر، سوسن؛ بهینه سازی لایه کاتالیست کاتدی در پیلهای سوختی غشای تبادل پرتون، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، (3)34: 21 تا 30 (1394).