بررسی پارامترهای تجربی و نظری در تولید و کنترل کیفی چشمه رادیواکتیو روی-65

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، تهران، ایران

2 دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

چشمه رادیواکتیو روی-65 به منظور مصرف های پزشکی، کشاورزی و صنعتی در پژوهشگاه علوم و فنون هسته­ ای تولید شد. با توجه به امکانات موجود واکنش 65Cu(p, n)65Zn مورد استفاده قرار گرفت. انرژی باریکه فرودی به وسیله کدهای تالیس0/1 و آلیس 91 و ضخامت هدف با کد Srim 2012 به دست آمد. طبق نتیجه ­ها، هدف با ضخامت mµ 190 با باریکه پروتونی با انرژی MeV 8/29 و جریان µA150 به مدت 7 ساعت بمباران شد. سرانجام با روش­ های شیمیایی مبتنی بر کروماتوگرافی تعویض یونی، جداسازی روی-65 انجام شد و چشمه­ هایی با فعالیت 402 میکروکوری تهیه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Rowshanfarzad P., JaLiLian A., Sabet M., Production and Quality Control of 65Zn Radionuclide, NukLeonika, 50: 97-103 (2005).
[2] Van AmmeL R., Pommé S., Sibbens G., ExperimentaL Verification of the Half-Life of 65Zn, Applied Radiation and Isotopes, 60: 337-339 (2004).
[3] Sabet M., Rowshanfarzad P., JaLiLian A., Ensaf M., Rajamand A., Production and Quality Control of 66Ga Radionuclide, NukLeonika, 51: 147-154 (2006).
[4] W. L. Dunn, ShuLtis J.K., "ExpLoring Monte CarLo Methods", ELsevier, (2011).
[5] ZiegLer J F., Biersack J. P., Littmark U., "The Code of SRIM {The Stopping and Range of Ions in Matter", IBM Research, New York, USA, (2006).
[6] Andrade E., Canto C.E., Rocha M.F., Calibration of an Analyzing Magnet Using the 12C(d, p0)13C Nuclear Reaction with a Thick Carbon Target, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, 406: 38-41 (2017).
[7] Sadeghi M., Kakavand T., Mokhtari L., GhoLamzadeh Z., Determination of 68Ga Production Parameters by Different Reactions Using ALICE and TALYS Codes. Pramana: Journal of Physics, 72:335-341 (2009).
[8] Ghandi M., Feizi Sh., Ziaie F., FazaeLi Y., Notash B., Synthesis, Characterization and In Vivo Evaluation of [62Zn]–benzo-δ-suLtam CompLex as a PossibLe Pet Imaging Agen, Annals of Nuclear Medicine, 28: 880-890 (2014).
[9] GhoLipour N., JaLiLian A.R., FazaeLi Y., Sabzevari O., Moradkhani S., BoLourinovin F., KhaLaj A., Development Of [62Zn/62Cu]-DOTA-Rituximab As A Possible Novel In Vivo PET Generator for Anti-CD20 Antigen Imaging, Radiochimica Acta, 102: 1035-1045 (2014).
[10] فاضلی، سید یوسف؛ تولید و کنترل کیفی ژنراتورهای رادیو دارویی روی-62/مس-62 (ParsCuGen) در ایران، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، (1)36: 169 تا 174 (1396)