مطالعه متغیرهای سینتیکی اثرگذار در تولید فراورده های سفید کننده گرانرو به منظور حفظ کیفیت و افزایش طول عمر فراورده

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی تجزیه، دانشکده شیمی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 گروه شیمی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

چکیده

سدیم لوریل اتر سولفات ماده فعال کننده سطحی است که به عنوان عامل گرانرو کننده در مایع سفید کننده به ­کار می رود.ولی در برخی محیط­ های شیمیایی ویژه، غلظت این ماده فعال سطحی نسبت به زمان کاهش می یابد. این کاهش غلظت باعث تغییر ویژگی­ های شیمیایی و فیزیکی فراورده می­ شود. در این پژوهش با در نظر گرفتن همه متغیرهای اثرگذار بر روی سرعت تجزیه سدیم لوریل اتر سولفات از جمله دما، زمان، غلظت سدیم لوریل اتر سولفات، سدیم هیدروکسید و سدیم هیپوکلریت، میزان تجزیه سدیم لوریل اتر سولفات با استفاده از کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا و تیتراسیون دو فازی به­ دست آمد و با کمک رابطه­ های سینتیکی، ثابت سرعت و مرتبه واکنش تجزیه محاسبه شد. نتیجه­ ها نشان داد که سرعت تجزیه سدیم لوریل اتر سولفات نسبت به غلظت سدیم هیدروکسید و سدیم هیپوکلریت از درجه اول است. از سویی سرعت تجزیه سدیم لوریل اتر سولفات نسبت به غلظت خودش نیز از درجه اول است. سپس ثابت سرعت تجزیه سدیم لوریل اتر سولفات در سه دمای 4، 20 و 47 درجه سلسیوس به­ دست آمد. این نتیجه­ ها می­ تواند در انتخاب شرایطی که منجر به افزایش  طول عمر فراورده می­ شود و هم چنین تعیین تاریخ انقضای فراورده سفید کننده به­ کار رود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Paulo, A.M.S., Aydin, R.; Dimitrov, M.R., Vreeling, H., Cavaleiro, A.J., Garcia-Encina, P.A., Stams, A.J. M., Plugge, C.M., Sodium Lauryl Ether Sulfate (SLES) Degradation by Nitrate-reducing bacteria. Appl. Microbiol. Biotechnol. 101: 5163- 5173 (2017).
[3] Holmberg, K., Jonsson, B., Kronberg, B., Lindman, B., ‘"Surfactants and Polymers in Aqueous Solution", John Wiley & Sons, Inc., USA, (2002).
[4] Vleugels, L. F.W., Feat, A., Voets, I.K., Tuinier, R., Toluidine Blue-Sodium Lauryl Ether Sulfate Complexes: Influence of Ethylene Oxide Length. Dyes Pigments, 141: 420-427 (2017).
[5] Kosswig, K.,“Surfactants in Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry” Wiley-VCH, (2005).
[6] Khleifat, K.M., Biodegradation of Sodium Lauryl Ether Sulfate (SLES) by Two Different Bacterial Consortia. Curr. Microbiol., 53: 444-448 (2006).
[7] Lara-Martin, P.A., Gomez-Parra, A., Gonzalez-Mazo, E., Sources, transport and reactivity of Anionic and Non-Ionic Surfactants in Several Aquatic Ecosystems in SW Spain: A Comparative Study. Environ. Pollut., 156: 36- 45 (2008).
[8] Baderna, D., Lomazzi, E., Passoni, A., Pogliaghi, A., Petoumenou, M.I., Bagnati, R., Lodi, M., Viarengo, A., Sforzini, S., Benfenati, E., Fanelli, R., Chemical Characterization and Ecotoxicity of Three Soil Foaming Agents Used in Mechanized Tunneling. J. Hazard. Mater., 296:  210- 220 (2015).
 [9] Robinson, V.C., Bergfeld, W.F., Belsito, D.V., Hill, R.A., Klaassen, D., Marks Jr, J.G., Shank, R.C., Slaga, T.J., Snyder P.W., Alan Andersen, F., Final Report of the Amended Safety Assessment of Sodium Laureth Sulfate and Related Salts of Sulfated Ethoxylated Alcohols. Int. J. Toxicol., 29: 151s- 161s (2010).
[11] Bondi, A.M., Marks, J.L., Wroblewski, L.B., Raatikainen, H.S., Lenox, S.R., Gebhardt, K.E., Human and Environmental Toxicity of Sodium Lauryl Sulfate (SLS): Evidence for Safe Use in Household Cleaning Products. Environ. Health Insights., 9: 27- 32 (2015).
[12] Ye, M.Y., Walkup, R.G., Hill, K.D., Determination of Surfactant Sodium Lauryl Ether Sulfate by Ion Pairing Chromatography with Suppressed Conductivity Detection. J. Liq. Chromatog. 17: 4087- 4097 (1994).
[13] Schwuger, M.J., “Surfactant Science Series, Vol. 65, Detergent in Inviroment, Chapter 3” (1997).
[14] Schulz, R., Goldschmidt, T.; “Titrametric Determination of Surfactants and Pharmaceuticals, Modern Methods for Analytical Practice, Vol 18” (1999).
[15] صفرزاده، محمد امین؛ محمد صالحی، مهدی؛ طباطبایی نژاد، سید علیرضا؛ بررسی آزمایشگاهی پدیده­ی جذب در فرایند تزریق متناوب محلول فعال کننده ی سطحی و گاز نیتروژن، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، (3)33: 7 تا 18  (1393).  
[16] Schmitt, T.M., "Surfactant Science Series", Vol. 40., "Analysis of Surfactant" (1992).
[17] Spiker, R., Waldhoff, H., "Handbook of Detergent", Surfactant Science Series, Vol. 123, "Part C Analysis" (2005).