الکترودهای صفحه چاپی اصلاح شده برای تعیین هم زمان دوپامین و اوریک اسید در نمونه های سرم و ادرار

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

فناوری چاپ روی صفحه به طور گسترده ای به عنوان ابزاری کارآمد برای تجزیه های الکتروشیمیایی نمونه های زیست محیطی، کیلینیکی و مواد غذایی مورد استفاده قرار می گیرد. در کار حاضر، یک روش ساده و کم هزینه برای تعیین همزمان دوپامین و اوریک اسید با استفاده از تثبیت نانوذره ­های هسته پوسته مغناطیسی منگنز فریت روی سطح الکترود صفحه چاپی ارایه شده است. همچنین، سنجش الکتروتجزیه ای دوپامین در سطح الکترود اصلاح شده مورد بررسی قرار گرفته است. پاسخ الکترود اصلاح شده در بازه­ی غلظت 0/1 تا 0/275 میکرومولار خطی بود و  حد تشخیص 2/0 میکرومولار به دست آمد. روش پیشنهادی به طور موفقیت آمیزی برای اندازه گیری دوپامین و اوریک اسید در نمونه های سرم خون و ادرار انسان مورد استفاده قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Mazloum‐Ardakani M., Abolhasani M., Mirjalili B.-F., Sheikh‐Mohseni M.A., Dehghani‐Firouzabadi A., Khoshroo A.,Electrocatalysis of Dopamine in the Presence of Uric Acid and Folic Acid on Modified Carbon Nanotube Paste Electrode,Chinese Journal of Catalysis, 35: 201–209 (2014).
[2] Michael D.J., Wightman R.M., Electrochemical Monitoring of Biogenic Amine Neurotransmission in Real-Time, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 19: 33–46 (1999).
[3] Peltola E.,  Heikkinen J.J., Sovanto K., Sainio S., Aarva A., Franssila S., Jokinen V., Laurila T., SU-8 Based Pyrolytic Carbon for the Electrochemical Detection of Dopamine, Journal of Materials Chemistry B, 5: 9033–9044 (2017).
[4] Noroozifar M., Khorasani-Motlagh M., Akbari R., Parizi, M.B., Simultaneous and Sensitive Determination of a Quaternary Mixture of AA, DA, UA and Trp Using a Modified GCE by Iron Ion-Doped Natrolite Zeolite-Multiwall Carbon Nanotube, Biosensensors and Bioelectronics, 28: 56–63 (2011).
[5] Rohani Moghadam M., Dadfarnia S., Shabani A.M.H., Shahbazikhah P., Chemometricassisted Kinetic-Spectrophotometric Method for Simultaneous Determination of Ascorbic Acid,Uric Acid and Dopamine, Analytical Biochememistry, 410: 289–295 (2011).
[6] Ferry B., Gifu E.P., Sandu I., Denoroy L., Parrot S., Analysis of Microdialysate Monoamines, Including Noradrenaline, Dopamine and Serotonin, Using Capillary Ultrahigh Performance Liquid Chromatography and Electrochemical Detection, Journal of Chromatography B: Biomedical Sciences and Applications, 951: 52–57 (2014).
[7] Kumbhat S., Dhesingh R.S., Kima S.J., Gobi K.V., Joshi V., Miura N., Surface Plasmon Resonance Biosensor for Dopamine Using D3 Dopamine Receptor as a Biorecognition Molecule, Biosensensor and Bioelectronics, 23: 421–427 (2007).
[9] Chen R.W., Wang Y.Z., Liu Y., Li J.H., Selective Electrochemical Detection of Dopamine Using Nitrogen-Doped Graphene/Manganese Monoxide Composites, RSC Advances, 5: 85065–85072 (2015).
[13] Mohammadi S.Z., Beitollahi H., Bani Asadi E., Electrochemical Determination of Hydrazine Using a ZrO2 Nanoparticles-Modified Carbon Paste Electrode, Environmental MonitoringandAssessment, 187: 122–132 (2015).
[15] Bahmanpour H, Synthesis and Characterization of Nanoparticles Propolis Using Beeswax, Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering (IJCCE), 38(2): 9-19 (2019).
[16] Alaei M, Mahjoub AR, Rashidi A, Preparation of Different WO3 Nanostructures and Comparison of their Ability for Congo Red Photo Degradation, Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering (IJCCE), 31(1): 31–36 (2012).
[18] قلی زاده، اعظم؛ شاهرخیان، سعید؛ ایرجی زاد، اعظم؛ مهاجرزاده، شمس الدین؛ وثوقی، منوچهر؛ اندازه­گیری گلوتامات با استفاده از حسگر زیستی بر پایه نانولوله های کربنی عمودی، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، (4)32 : 33 تا 36 (1392).
[20] Mohammadi S.Z., Seyedi A., Preconcentration of Cadmium and Copper Ions on Magnetic Core–Shell Nanoparticles for Determination by Flame Atomic Absorption, Toxicological and Environmental Chemistry, 98: 705–713 (2016).
[21] Bard A.J., Faulkner L.R., “Electrochemical Methods Fundamentals and Applications”, 2nd ed., John Wiley & Sons, Inc., New York (2000).
[22] Beitollahi H., Mohadesi A., Mohammadi S., Pahlavan A., Karimi-Maleh H., Akbari A., New Voltammetric Strategy for Determination of Dopamine in the Presence of High Concentrations of Acetaminophen, Folic Acid and N-Acetylcysteine, Journal of Molecular Liquids, 169: 130–135 (2012).
[24] Mohammadizadeh N., Mohammadi S.Z., Kaykhaii M., Carbon Paste Electrode Modified with ZrO2 Nanoparticles and Ionic Liquid for Sensing of Dopamine in the Presence of Uric Acid, Journal of Analytical Chemistry, 73: 685–694 (2018).