اکسایش گزینشی الکل‌های بنزیلی به آلدهیدها و کتون‌های مربوطه با استفاده از پراستر در مجاورت کاتالیست CuPF6

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران

2 گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

فعالیت کاتالیستی CuPF6 برای اکسایش گزینشی الکل ­های بنزیلی به آلدهیدها مربوطه با استفاده از پراستر­ ترشیوبوتیل ـ 4 ـ نیتروپربنزوات به عنوان عامل اکساینده بررسی شد و اکسایش الکل­ های بنزیلی به آلدهیدهای متناظر با انتخاب گری بالا انجام شد. تبدیل کامل همه الکل ­های بنزیلی به آلدهیدهای مربوطه در یک دوره واکنش کوتاه در 40 درجه سلسیوس به دست آمد. عملکرد اکسایش کاتالیستی وابسته به اثرهای الکترونی و فضائی استخلاف­ ها قرار گرفته بر روی حلقه فنیل می ­باشد. استخلاف­ های الکترون دهنده در موقعیت پارا و متا سبب افزایش بازده و کاهش زمان واکنش می­ شود (اثرهای الکترونی). هم چنین گروه­ ها اعم از الکترون دهنده و کشنده در موقعیت اورتو سبب کاهش بازده و افزایش زمان واکنش می­ شود (اثرهای فضائی). اکسایش الکل­ های بنزیلی نوع دوم 1 ـ فنیل اتانول و 1 ـ ایندانول  به کتون­ه ای مربوطه با استفاده از پراستر در مجاورت کاتالیست CuPFطی 5 ساعت به ترتیب با بازده 15 و 23 درصد صورت گرفت. الکل ­های غیر بنزیلی و آلیلی نوع اول و دوم در سامانه اکسایشی معرفی شده اکسید نمی­ شوند. بنابراین سامانه اکسایشی پراستر در مجاورت کاتالیست CuPF6 هم از نظر نوع ماده اولیه الکل ­های بنزیلی برای اکسایش و هم از نظر نوع فراورده به دست آمده آلدهیدی گزینشی عمل می­ نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Huang W., Ma B. C., Lu H., Li R., Wang L., Landfester K., Zhang K. A. I., Visible-Light-Promoted Selective Oxidation of Alcohols Using a Covalent Triazine Framework, ACS Catal., 7: 5438–5442 (2017).
[2] Yavari Z., Noroozifar, M., Mirghoreishi Roodbaneh M., Ajorlou B., SrFeO3-δ Assisting with Pd Nanoparticles on the Performance of Alcohols Catalytic Oxidation, Iran. J. Chem. Chem. Eng. (IJCCE), 36(6): 21-37 (2017).
[3] Shibuya M., Furukawa K., Yamamoto Y., Masatoshi Selective Aerobic Oxidation of Primary Alcohols to Aldehydes, Synlett, 28: 1554-1557 (2017).
[5] Karimi B., Zamani A., Recent Advances in the Homogeneous Palladium-Catalyzed Aerobic Oxidation of Alcohols, J. Iran. Chem. Soc., 5: S1-S20 (2008).
[6] Vinod C. P., Wilson K., Lee A. F., Recent Advances in the Heterogeneously Catalysed Aerobic Selective Oxidation of Alcohols, J. Chem. Tech. Biotech., 86: 161–171 (2011).
 [8] Forouzani M., Mardani H. R., Ziari M., Malekzadeh A., Biparva P., Comparative Study of Oxidation of Benzyl Alcohol: Influence of Cu-Dopedmetal Cation on Nano ZnO Catalytic Activity, Chem. Engin. J., 275: 220-226 (2015).
[9] Ramakrishn D., Bhat B. R., A Catalytic Process for the Selective Oxidation of Alcohols by Copper (II) Complexes, Inorg. Chem. Commun., 14: 690-693 (2011).
[11] Azizi N., Khajeh M., Alipour M., Rapid and Selective Oxidation of Alcohols in Deep Eutectic Solvent, Ind. Eng. Chem. Res., 53: 15561-15565 (2014).
[13] Zhang T., Hu Y. Q., Han T., Zhai Y. Q., Zheng Y. Z., Redox-Active Cobalt(II/III) Metal−Organic Framework for Selective Oxidation of Cyclohexene, ACS Appl. Mater. Interfaces, 10: 15786−15792 (2018).
[16] نقطه ذوب ترکیبات در سایت مرجع http://www.chemspider.com