رهایش کنترل شده زهر عقرب کمپسوبوتوس از نانوذره‌های کیتوزان به عنوان سامانه انتقال آنتی‌ژن

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 پژوهشکده واکسن و سرم انسانی، موسسه واکسن و سرم سازی رازی، کرج، ایران

چکیده

نانوذره ­های پلیمری به عنوان یکی از بهترین سامانه­ های انتقال دارو، در سال­های اخیر به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته ­اند. در این مطالعه نانوذره ­های پلیمری به روش ژله ­ای شدن یونی تری­پلی­فسفات (TPP) و کیتوزان تهیه شدند. سپس زهر عقرب کمپسوبوتوس  بر روی آن ها بارگزاری شد. ویژگی­ های فیزیکوشیمیایی نانوذره ­های به دست آمده و پارامترهای مؤثر بر آزادسازی زهر در شرایط آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفت. ریخت شناسی و ویژگی نانوذره­ های کیتوزان دارای زهر به ترتیب توسط میکروسکوپ الکترونی نگاره (SEM) و فناوری طیف سنجی  FT-IR، تعیین شد و متوسط اندازه ذره­ ها و پتانسیل زتا با استفاده از DLS اندازه­ گیری شد. فناوری FT-IR، اتصال گروه تری­پلی­فسفات با گروه­ های آمین کیتوزان را در نانوذره ­ها تأیید نمود و SEM ساختاری کروی، صاف و به تقریب همگن را برای نانوذره ­ها نشان داد. کپسوله کردن بهینه، با راندمان (۹8/۹۹٪) و ظرفیت بارگزاری (44/80٪)، با استفاده از محلول کیتوزان با غلظت ۲ میلی­ گرم بر میلی­ لیتر، نسبت جرمی کیتوزان به TPP برابر با 2 و غلظت اولیه ۵۰۰ میکرو­گرم بر میلی ­لیتر زهر عقرب به ­دست آمد. در شرایط آزمایشگاهی، در ۸ ساعت اولیه حدود ۲۰٪ آزادسازی زهر از نانوذره ­ها صورت گرفت و سپس به آرامی و با سرعت ثابت در ۷۲ ساعت، رهایش ادامه می­ی ابد. بنابراین می ­توان زهر عقرب کمپسوبوتوس، تثبیت شده روی نانوذره ­های کیتوزان را به عنوان یک سامانه انتقال آنتی­ژن در نظر گرفت. آزادسازی ناگهانی و یک ­باره در مورد این زهر دیده نمی­ شود و این یکی از نقطه­ های قوت نانوذره­ های کیتوزان دارای زهر تهیه شده می­ باشد، چرا که آزاد سازی تدریجی آنتی­ژن، برای تقویت سامانه ایمنی بسیار دارای اهمیت است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Saboktakin M.R., Tabatabaei R.M., Supramolecular Hydrogels as Drug Delivery Systems, Int. J. Biol. Macromol., 75: 426-436 (2015).
[3] مرضیه امیدی؛ سید عباس شجاع الساداتی؛ علی مرسلی، بررسی بارگذاری و رهایش کنترل شده یک داروی ضد آریتمی قلبی در یک چارچوب فلز ـ آلی، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، (2)33: 21 تا 25 (1392).
[4] Hilder T.A., Hill J. M., Carbon Nanotubes as Drug Delivery Nanocapsules, Current Appl. Phys., 8: 258-261 (2008).
[5] Whelan J., Nanocapsules for Controlled Drug Delivery, Drug Discov. Today, 6: 1183-1184 (2001).
[6] Christe Sonia Mary M., Sasikumar S., Sodium Alginate/Starch Blends Loaded with Ciprofloxacin Hydrochloride as a Floating Drug Delivery System - In Vitro Evaluation, Iran. J. Chem. Chem. Eng. (IJCCE), 34: 25-31 (2015).
[7] Bano I., Arshad M., Yasin T., Ghauri M.A., Younus M., Chitosan: A Potential Biopolymer for Wound Management. Int. J. Biol. Macromol., 102: 380-383 (2017).
[8] Yeo J.H., Lee K.G., Kim H.C., Oh Y.L., Kim S.Y., The effects of PVA/Chitosan/Fibroin (PCF)-Blended Spongy Sheets on Wound Heailng in Rats. Biol. Pharm. Bull., 23: 1220-1223 (2000).
[10] Broichsitter M.B., Nicolas J., Couvreur P., Design Attributes of Long-Circulating Polymeric Drug Delivery Vehicles, Eur. J. Pharm. Biopharm., 97: 304-317 (2015).
[11] Bhattarai N., Gunn J., Zhang M., Chitosan-Based Hydrogels for Controlled, Localized Drug Delivery, ‎Adv. Drug Deliv. Rev., 62: 83-99 (2010).
[12] Shukla S.K., Mishra A.K., Arotiba O.A., Mamba B.B., Chitosan-Based Nanomaterials: A State-of-the-Art Review, Int, J. Biol. Macromol., 59: 46-58 (2013).
[13] Agnihotri S.A., Malli Karjuna N.N., Aminabhavi T.M., Recent Advances on Chitosan-Based Micro-and Nanoparticles in Drug Delivery. J. Control. Rel., 100: 5-28 (2004).
[14] Dash M., Chiellini F., Ottenbrite R.M., Chiellini E., Chitosan—A Versatile Semi-Synthetic Polymer in Biomedical Applications, Progress in Polymer Sci., 36: 981-1014 (2011).
[15] Nasti A., Zaki N.M., Leonardis P., Ungphaiboon S., Sansongsak P., Rimoli M.G., Tirelli N., Chitosan/TPP and Chitosan/TPP-Hyaluronic Acid Nanoparticles: Systematic Optimisation of the Preparative Process and Preliminary Biological Evaluation. Pharm. Res., 26: 1918-1930 (2009).
[16] حسن­زاده کفشگری، مرتضی؛ منصوری، محسن؛ صمیمی، عبدالرضا، بهسازی و تعیین درجه ‌استیل‌زدایی کیتوزان با روش تیتراسیون پتانسیل سنجى و طیف‌نمایی زیر قرمز، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، (2)31: 13 تا 20 (1391).
[17] Sinha V.R., Singla A.K., Wadhawan S., Kashik R., Kumria R., Bansal K., Dhawan S., Chitosan Microspheres as a Potential Carrier for Drugs, Int. J. Pharm., 274: 1-33 (2004).
[18] Calvo P., Remunan-Lopes C., Vila-Jato J.L., Alonso M.J., Chitosan and Chitosan/Ethylene Oxide-Propylene Oxide Block Copolymer Nanoparticles as Novel Carriers for Proteins and Vaccines, Pharm. Res., 14: 1431-1436 (1997).
[19] Guliyeva U., Oner F., Ozsor S.S., Haziroglu R., Chitosan Microparticles Containing Plasmid DNA as Potential oral Gene Delivery System, Eur. J. Pharm. Biopharm., 62: 17-25 (2006).
[21] Dehghani R., Djadid N.D., Shahbazzadeh D., Bigdelli S., Introducing Compsobuthus Matthiesseni (Birula, 1905) Scorpion as one of the Major Stinging Scorpions in Khuzestan, Iran. Toxicon., 54: 272-25 (2009).
[22] Mohammadpour Dounighi N., Damavandi M., Zolfagharian H., Moradi S., Preparing and characterizing Chitosan Nanoparticles Containing Hemiscorpius Lepturus Scorpion Venom as an Antigen Delivery System, Archives Razi Institute., 67: 145-153 (2012).
[23] Mohammadpour Dounighi N., Behfar A., Ezabadi A., Zolfagharian H., Heydari M., Preparation of Chitosan Nanoparticles Containing Naja Naja Oxiana Snake Venom, Nanomed. Nanotechnol. Biol., Med. 6: 137-143 (2010).
[24] Kawashima Y., Handa T., Kasai A., Takenaka H., Lin S.Y., Ando Y., Novel Method for the Preparation of Controlled‐Release Theophylline Granules Coated with a Polyelectrolyte Complex of Sodium Polyphosphate–Chitosan, J. Pharm. Sci., 47: 264-268 (1985).
[25] Mohammadpour Dounighi N., Yazdizadeh R., Zolfagharian H., New Antigen Delivery Vehicle Candidate: Orthochirus iranus Scorpion Venom Entrapped in Chitosan Nanoparticles, British J. Pharm. Res., 7: 264-275 (2015).
[26] Kruger N.J., The Bradford Method for Protein Quantitation. Methods Mol. Biol., 32: 9-15 (1994).
[27] Dustgani A., Farahania E.V., Imani M., Preparation of Chitosan Nanoparticles Loaded by Dexamethasone Sodium Phosphate. Iran. J. Pharm. Sci., 4: 111-114 (2008).
[29] Dailey L. A., Wittmar M., Kissel T., The Role of Branched Polyesters and Their Modifications in the Development of Modern Drug Delivery Vehicles, J. Control Rel., 101: 137-149 (2005).
[30] Siepmann J., Peppas N. A., Higuchi Equation: Derivation, Applications, Use and Misuse, Int. J. Pharm. 418:  6-12 (2011).