مطالعه سینتیکی واکنشهای حلقه زائی میان نیتریل اکسیدها، نیتریل سولفیدها و تری آزول‌ها با سیکلو آلکین‌های ساده به روش DFT

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی دانشکده علوم پایه, دانشگاه آزاد واحد تهران شرق, تهران , ایران

2 دانشکده شیمی آلی، دانشگاه رازی کرمانشاه، ایران

چکیده

در این تحقیق، فعالیت و اثر انرژی فشار در سیکلو آلکین‌های ساده 10-7 عضوی در واکنش با نیتریل اکسیدها، نیتریل سولفیدها و تری آزول‌ها توسط روش DFT مطالعه شده است. خواص ساختاری، داده‌های ترمودینامیکی و سینتیکی مثل تغییرات انرژی آزاد واکنش (ΔrG)، تغییرات انرژی آزاد حالت گذار (ΔG*) و ثابت‌های سرعت واکنش (k) در دمای K 298 بدست آمده و تاثیر گروه‌های استخلافی در دوقطبی‌ها بروی سرعت واکنش بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد که با کاهش اندازه حلقه و خمش پیوند سه گانه و در نتیجه افزایش انرژی فشار در سیکلوآلکین‌ها، ΔG*واکنش حلقه زائی کاهش می‌یابد. همچنین ثابت‌های سرعت و تغییرات انرژی آزاد واکنش‌ها با کاهش اندازه حلقه افزایش می‌یابد

کلیدواژه‌ها

موضوعات