تهیه مشتق‌های تیومورفولین با استفاده از واکنش چندجزیی آلکین های انتهایی، ایزوتیوسیانات ها و هتروسیکل های تحت فشار

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد بویین زهرا، دانشگاه آزاد اسلامی، بویین زهرا، ایران

چکیده

دراین پژوهش از واکنش مس استیلید، ایزوتیوسیانات، آزیریدین­ها و اکسیران ها، مشتق ­های تیومورفولین و اکساتیان با بازده مناسب تهیه شدند. شرایط بهینه سازی واکنش مطالعه شد و نتیجه­ های این مطالعه نشان داد که انتخاب نوع کاتالیزگر و حلال نقش مهمی در کارایی واکنش دارند. در این مطالعه مشخص شد که حلال دی متیل سولفوکسید، باز دی ایزوپروپیل اتیل آمین در دمای 70 درجه سلسیوس بهترین شرایط انجام واکنش است. بررسی تنوع پذیری واکنش نشان داد که آلکین ها و آزیریدین های دارای استخلاف آلکیل و آریل به خوبی در این واکنش شرکت می کنند. تغییرهای ساختاری ایزوتیوسیانات ها تأثیر چندانی برکارایی واکنش نداشت. مقایسه واکنش پذیری آزیریدین با اکسیران نشان داد که توسیل آزیریدین ها دارای کارایی بیش­تری از اکسیران ها هستند. مطالعه مکان گزینی در بازشدن حلقه آزیریدین نشان داد که در مجاورت آزیریدین های دارای استخلاف آلکیل حمله به موقعیت انتهایی حلقه و در مجاورت آزیریدین های دارای استخلاف فنیل حمله به موقعیت بنزیلی حلقه صورت می گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] طیبه خانلری، تهیه پلیمر حمایت کننده پالادیوم بر پایه پلی­وینیل الکل و استفاده از آن در واکنش هک،نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، (2)34: 25 تا 40 (1394).
[2] امینی، مجتبی؛ بهرامی حیدرلو، دینا؛ باقرزاده، مجتبی؛ نانوذره­های پالادیم تثبیت شده بر روی بستر روی اکسید به ­عنوان کاتالیستی مؤثر در واکنش جفت شدن هک، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، (2)35: 21تا 29 (1395).
[3] Marset X., Khoshnood A., Sotorríos L., Gómez-Bengoa E., Alonso D. A., Ramón D. J., Deep Eutectic Solvent Compatible Metallic Catalysts: Cationic Pyridiniophosphine Ligands
in Palladium-Catalyzed  Cross-Coupling Reactions
, Chem. Cat. Chem.,9: 1269-1275 (2017).
[4] Sandfort F., O'Neill M.J., Cornella J., Wimmer L., Baran P.S., Alkyl−(Hetero)Aryl Bond Formation via Decarboxylative Cross-Coupling: A Systematic Analysis, Angew. Chem. Int. Ed., 56: 3319-3323 (2017).
[6]  Samzadeh-Kermani A., Heteropolyacid-Catalyzed One-Pot Synthesis of 2-Pyridone Derivatives, Synlett, 27: 461-464 (2016).
[8] Khalaj M., Ghazanfarpour-Darjani M., TaleiBavilOlyai M.R., FarajiShamami S., Palladium Nanoparticles as Reusable Catalyst for the Synthesis of N-Aryl Sulfonamides Under Mild Reaction Conditions, Journal of Sulfur Chemistry., 37: 211-222 (2016).
[10] Lu P., Wang Y., The Thriving Chemistry of Ketenimines, Chem. Soc. Rev.,41: 5687-5705 (2012).
[11] Chauhan D.P., Varma S.J., Vijeta A., Banerjee P., Talukdar P., A 1,3-Amino Group Migration Route to form Acrylamidines, Chem. Commun., 50: 323-325 (2014).
[12] Yavari I., Ghazanfarpour-Darjani M., NematpourM.,Copper-catalyzed Tandem Synthesis of 2-(sulfonylimino)alkanamides from N-Sulfonylketenimines and Alkyl Isocyanides, Tetrahedron Let., 56: 2416-2417 (2015).
[13] Anand N.K., Carreira E.M., A Simple, Mild, Catalytic, Enantioselective Addition of Terminal Acetylenes to Aldehydes, J. Am. Chem. Soc., 123: 9687-9688 (2001).
[15] Frantz D.E., Fassler R., Carreira E.M., FacileEnantioselective Synthesis of Propargylic Alcohols by Direct Addition of Terminal Alkynes to Aldehydes, J. Am. Chem. Soc.,122: 1806-1807 (2000).
[16] Frantz D. E., Fassler R., Carreira E. M., Catalytic in Situ Generation of Zn(II)-Alkynilides under Mild Conditions: A Novel CN Addition Process Utilizing Terminal Acetylenes, J. Am. Chem. Soc.,121: 11245-11246 (1999).
[17] Knöpfel T. F., Carreira E. M., The First ConjugateAddition Reaction of Terminal Alkynes Catalytic in Copper: Conjugate Addition of Alkynes in Water, J. Am. Chem. Soc.,125: 6054-6055 (2003).
[18] Corey E. J., Beames D. J., Mixedcuprate Reagents of Type R1R2CuLi which Allow Selective Group Transfer, J. Am. Chem. Soc.,94: 7210-7211 (1972).
[19] Rueping M., Antonchick A.P., BrinkmannC., Dual Catalysis: A Combined EnantioselectiveBrønsted Acid and Metal‐Catalyzed Reaction—Metal Catalysis with Chiral Counterions, Angew. Chem. Int. Ed., 46: 6903–6906 (2007).
[20] Ghazanfarpour-Darjani M., Babapour-Kooshalshahi M., Mousavi-Safavi S.M., Akbari-Neyestani J., Khalaj M., Copper-Catalyzed Domino Addition–Cyclization Reaction between Terminal Alkynes, Carbon Disulfide, and Oxiranes, Synlett.,27: 259-261 (2016).
[21] Samzadeh-Kermani A., Silver Salt Catalyzed Synthesis of 1,4-oxathian-3-imine Derivatives, Tetrahedron.,72: 5301-5304 (2016).
[22] Han B, Liu J.L, Huan Y, Li P, Wu Q, LinZ.Y, Shen Z.F, Yin D.L, Huang H.H., Design, Synthesis and Primary Activity of Thiomorpholine Derivatives as DPP-IV Inhibitors, Chinese Chemical Letters.,23:297–300(2012).
[23] Králová P., Fülöpová V., Maloň M.,VolnáT., PopaI, Soural M., Stereoselective Polymer-Supported Synthesis of Morpholine and Thiomorpholine-3-Carboxylic Acid Derivatives, ACS Comb. Sci., 19:173–180 (2017).
[24] Moss M.L, Sklair-Tavron L, Nudelman R., DrugInsight: Tumor Necrosis Factor-Converting Enzyme as a Pharmaceutical Target for Rheumatoid Arthritis, Nat. Clin. Prac.t Rheum., 4:300-309(2008).
[25] Ando T., Kano D., Minakata S., Ryu I., Komatsu M., Iodine-Catalyzed Aziridination of Alkenes Using Chloramine-T as a Nitrogen Source, Tetrahedron., 54: 13485-13494 (1998).