مطالعه عددی هیدرودینامیک ذره‌ها در بسترهای شارانیده مخروطی با استفاده از CFD-DEM

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

2 گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی شهید نیکبخت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

در این مطالعه، هیدرودینامیکی، بسترهای گاز-جامد مخروطی دارای ذره­ ها از نوع گلدارت D و B با قطرهای به ترتیب mm 2 و mm  287/0 با استفاده از نرم افزار دینامیک سیال­ های محاسباتی (CFD) فلوئنت 1/18 در حالت سه بعدی بررسی شده و نتیجه ­های به­ دست آمده از نرم افزار با داده های آزمایشگاهی مقایسه شدند. مدل فاز گسسته متراکم (DDPM) با بسته DEM به منظور در نظر گرفتن اثرهای تماس ذره- ذره در فاز ذره­ های مورد استفاده  قرارگرفت. فاز پیوسته نیز از روش اولرین در شبیه سازی استفاده شد که مدل آشفتگی پراکندهk-ԑ برای این فاز مورد استفاده قرارگرفت. مدل درگ گیداسپاو نیز برای محاسبه ضریب تبادل مومنتوم بین گاز- جامد استفاده شد. نتیجه ­های افت فشار و انبساط بستر مدل با داده های تجربی همخوانی قابل پذیرشی را نشان می دهند. نتیجه­ های توان تراکمی طیف سنجی در این سامانه­ ها نشان می دهد که فرکانس غالب برابر  Hz3/2 بوده که با سامانه­ های حبابی معمولی تفاوت دارد. با توجه به این­ که در زمینه بسترهای فواره ای مخروطی کارهای محدودی صورت گرفته است و به ­طور ویژه از دیدگاه لاگرانژی در این بسترها تاکنون کاری انجام نشده است، مطالعه حاضر که شبیه سازی سه بعدی بستر فواره­ای مخروطی است می تواند مبنای خوبی برای کارهای آینده در زمینه شبیه سازی CFD بسترهای مخروطی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Sau D.C., Biswal K.C., Computational Fluid Dynamics and Experimental Study of the Hydrodynamics of Gas-Solid Tapered Fluidized Bed, Appl. Math. Model., 35:2265–2278 (2011).
[2] Shi Y.F., Yu Y.S., Fan L.T., Incipient Fluidization Condition for a Tapered Fluidized Bed, Ind. Eng. Chem. Fundam., 23:484–489 (1984).
[3] Peng Y., Fan L.T., Hydrodynamic Characteristics of Fluidization in Liquid-Solid Tapered Beds, Chem. Eng. Sci., 52:2277–2290 (1997).
[4] Depypere F., Pieters J.G., Dewettinck K., Expanded Bed Height Determination in a Tapered Fluidized Bed Reactor, J. Food Eng., 67:353–359 (2005).
[6] Kim H.G., Lee I.O., Chung U.C., Kim Y.H., Fluidization Characteristics of Iron ore Fines of Wide Size Distribution in a Cold Tapered Gas-Solid Fluidized Bed, ISIJ Int., 40:16–22 (2000).
[7] Schaafsma S.H., Marx T., Hoffmann A.C., Investigation of the Particle Flow Pattern and Segregation in Tapered Fluidized Bed Granulators, Chem. Eng. Sci., 61:4467–4475 (2006).
[8] Sau D.C., Mohanty S., Biswal K.C., Minimum Fluidization Velocities and Maximum Bed Pressure Drops for Gas-Solid Tapered Fluidized Beds, Chem. Eng. J., 132:151–157 (2007).
[10] Abdelmotalib H.M., Ko D.G., Im I.T., A Study on Wall-to-Bed Heat Transfer in a Conical fFluidized Bed Combustor. Appl. Therm. Eng. 99:928-937 (2016).
[12] Lun C.K.K., Savage S.B., Jeffrey D.J., Chepurniy N., Kinetic Theories for Granular Flow: Inelastic Particles in Couette Flow and Slightly Inelastic Particles in a General Flow Field, J. Fluid Mech., 140:223–256 (1984).
[13] Abdelmotalib H.M., Youssef M.A.M., Hassan A.A., Youn S.B., Im I.T., Influence of the Specularity Coefficient on Hydrodynamics and Heat Transfer in a Conical Fluidized Bed Combustor, Int. Commun. Heat Mass, 75:169–176 (2016).
[14] Abdelmotalib H.M., Im I.-T., Three Dimensional Modeling of Heat Transfer and Bed Flow in a Conical Fluidized Bed Reactor, Int. J. Heat Mass, 106:1335–1344 (2017).
[15] Lan X.Y., Xu C.M., Gao J.S., Al-Dahhan M., Influence of Solid-Phase Wall Boundary Condition on CFD Simulation of Spouted Beds, Chem. Eng. Sci., 69:419-430(2012).
[16] Taghipour F., Ellis N., Wong C., Experimental and Computational Study of Gas-Solid Fluidized Bed Hydrodynamics, Chem. Eng. Sci., 60:6857–6867 (2005).
[17] Hosseini S.H., Ahmadi G., Rahimi R., Zivdar M., Nasr Esfahany M., CFD Studies of Solids Hold-Up Distribution and Circulation Patterns in Gas-Solid Fluidized Beds, Powder Technol., 200: 202-215 (2010).
[19] Wang H., Lu Y., Numerical Simulation of Bubble Behavior in a Quasi-2D Fluidized Bed Using a Bubble-Based EMMS Model, Particuology (2019).
[20] Stewart P.S.B., Davidson J.F., Slug Flow in Fluidised Beds, Powder Technol. 1:61-80 (1967).
[21] Lettieri P., Saccone G., Cammarata L., Predicting the Transition from Bubbling to Slugging Fluidization Using Computational Fluid Dynamics, Chem. Eng. Res. Design, 8: 939-944 (2004).
[22] Baeyens, J. Geldart, D., An Investigation into Slugging Fluidized Beds, Chem. Eng. Sci., 29: 255–265 (1974).
[23] Zhang H., Liu M., Li T., Huang Z., Sun X., Bo H., Dong Y., Experimental Investigation on Gas-Solid Hydrodynamics of Coarse Particles in a Two-Dimensional Spouted Bed, Powder Technol., 307:175–183 (2017).
[24] Jang, J., Arastoopour, H., CFD Simulation of a Pharmaceutical Bubbling Bed Drying Process at Three Different Scales, Powder Technol., 263:14-25 (2014).
[25] Mahmoodi B., Hosseini S.H., Olazar M., Altzibar H., CFD-DEM Simulation of a Conical Spouted Bed with Open-Sided Draft Tube Containing Fine Particles, J. Taiwan Inst. Chem. E. 81: 275-287 (2017).