یک تراشه میکروسیالی برای انجام پیوسته واکنش تبادل برم-لیتیم و جداسازی فازهای واکنش

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت

2 استاد تمام و عضو هیئت علمی/ دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

امروزه با توسعه فناوری میکرو در انجام واکنش‌های شیمیایی استفاده از سیستم‌های مناسب برای جداسازی و خالص‌سازی مواد شیمیایی سنتز شده، امری ضروری به نظر می‌رسد. در این پژوهش انجام پیوسته واکنش تبادل برم-لیتیم و جداسازی پیوسته فازهای آلی و آبی محصول واکنش در یک تراشه میکروسیالی، ساخته شده به روش حکاکی لیزر و اتصال حرارتی، مورد بررسی قرار گرفت. سیستم میکرو شامل یک میکروراکتور و یک میکروجداساز موئین می باشد که بعد از انجام واکنش بین پارا-برموآنیزول و بوتیل لیتیم، ماده واسط پارا-متوکسی فنیل لیتیم تولید شده و پس از تزریق آب در کانال اصلی میکروجداساز، پارا-متوکسی فنیل لیتیم با آب واکنش داده و ماده مطلوب متوکسی بنزن تولید می‌شود که در ادامه دو فاز آلی و آبی محصول واکنش، به وسیله میکروجداساز از یکدیگر جدا شدند. انجام آزمایش در سیستم میکرو منجر به تبدیل بیش از 90% و بازده 73% گردید ولی در یک سیستم ناپیوسته آزمایشگاهی تبدیل بیش از 90% و بازده 58% حاصل گردید. نتایج نشان می دهد که استفاده از سیستم میکرو موجب افزایش گزینش پذیری واکنش نسبت به سیستم ناپیوسته آزمایشگاهی گردیده است.

کلیدواژه‌ها