بررسی اثر غلظت تیتانیوم دی اکسید و هیدروژن پراکسید بر روی بازده حذف فتوکاتالیستی 2- نیتروفنول

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی شیمی نفت و گاز، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 گروه محیط زیست، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

3 گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

4 گروه مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه کلگری، کلگری، کانادا

چکیده

در این پژوهش، اثر متقابل فتوکاتالیست و هیدروژن‌ پراکسید در تابش طبیعی خورشید، در تجزیه آلاینده‌ی صنعتی  2-نیتروفنول بررسی‌ شد. برای این منظور، از نانو فتوکاتالیستTiO2   (P25) استفاده شد و اثر پارامترهای گوناگونی شامل غلظت  نانو فتوکاتالیست، غلظت هیدروژن‌ پراکسید و استفاده ی همزمان از فتوکاتالیست و هیدروژن‌ پراکسید بر روی درصد حذف  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتیجه­ ها نشان داد، نقطه‌ی بهینه‌ی غلظت نانو فتوکاتالیست و هیدرون‌ پراکسید، زمانی که هر یک به‌ تنهایی برای حذف 2-نیتروفنول مورد استفاده قرار‌ گیرند،  به‌ترتیب 1000 میلی‌‌گرم بر لیتر و 200 میلی‌مولار است. همچنین مشخص شد، در واکنش‏ های حذف خورشیدی آلاینده 2-نیتروفنول نرخ حذف توسط هیدروژن پراکسید به تنهایی می تواند بیش­تر از این نرخ توسط P25  باشد. از  سوی دیگر، استفاده‌ی همزمان از این دو ماده در بهبود بازده‌ی حذف آلاینده موثر بوده و موجب کاهش غلظت بهینه‌ی (موردنیاز از) آن­ ها می شود. با این حال، غلظت های بالای هیدروژن پراکسید، به دلیل وجود اثر مخربِ مقدار اضافی آن، باعث کاهش بازده می ­شود. در حالت بهینه نهایی، غلظت  P25 و هیدروژن ‌پراکسید، به ترتیب 750 میلی‌گرم بر لیتر و 150 میلی‌مولار به دست آمد و در این نقطه، درصد حذف 2-نیتروفنول، پس از تنها یک ساعت تابش نور خورشید، به 95 درصد رسید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[2] Tijani J., Mouele M., Tottito T., Fatoba O., Petrik L., Degradation of 2-Nitrophenol by Dielectric Barrier Discharge System: The Influence of Carbon Doped TiO2 Photocatalyst Supported on Stainless Steel Mesh, Plasma Chemistry and Plasma Processing, 37(5): 1343-1373 (2017).
[3] Shen X., Zhu, L. Liu G., Yu H., Tang H., Enhanced Photocatalytic Degradation and Selective Removal of Nitrophenols by Using Surface Molecular Imprinted Titania, Environmental Science & Technology, 42(5): 1687-1692 (2008).
[4] Hameed A., Aslam M., Ismail I.M., Chandrasekaran S., Kadi M., Gondal M., Sunlight Assisted Photocatalytic Mineralization of Nitrophenol Isomers over W6+ Impregnated ZnO, Applied Catalysis B: Environmental, 160: 227-239 (2014).
[5] Marais E., Klein R., Antunes E., Nyokong T., Photocatalysis of 4-Nitrophenol Using Zinc Phthalocyanine Complexes, Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, 261(1): 36-42 (2007).
[6] Gaya U.I., Abdullah A.H., Heterogeneous Photocatalytic Degradation of Organic Contaminants over Titanium Dioxide: A Review of Fundamentals, Progress and Problems, Journal of Photochemistry and Photobiology C: Photochemistry Reviews, 9(1): 1-12 (2008).
[7] Toor A.P., Verma A., Jotshi C., Bajpai P., Singh V., Photocatalytic Degradation of Direct Yellow 12 Dye Using UV/TiO2 in a Shallow Pond Slurry Reactor, Dyes and pigments, 68(1): 53-60 (2006).
[8] خانی، وجیهه؛ شریفی، لیلا؛ پیامی، آرش؛ کوهانی، حسین؛ میرحسینی، سید حسین؛ تهیه نانوپودر روی اکسید به روش سوختن ژل و استفاده از آن در ساخت پوشش‏های مقاوم به خوردگی کامپوزیتی پلیمر/روی اکسید، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، (2)34: 1 تا 12 (1394).
[9] Augugliaro V., Bellardita M., Loddo V., Palmisano G., Palmisano L., Yurdakal S., Overview on Oxidation Mechanisms of Organic Compounds by TiO2 in Heterogeneous Photocatalysis, Journal of Photochemistry and Photobiology C: Photochemistry Reviews, 13(3): 224-245 (2012).
[10] بشارتی سیدانی، عباسک؛ غلامی، محمدرضا؛ تخریب فوتوکاتالیستی یک نمونه رنگ آزو به کمک نانوکامپوزیت­های بر پایه TiO2 اصلاح شده با فلزهای Pd، Pt و Ni، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، (1)34: 39 تا 49 (1394).
[11] Moradi S., Vossoughi M., Feilizadeh M., Zakeri S., Mohammadi M.M., Rashtchian D., Yoosefi Booshehri A, Photocatalytic Degradation of Dibenzothiophene Using La/PEG-Modified TiO2 under Visible Light Irradiation, Research on Chemical Intermediates, 41(7): 4151-4167 (2015).
[12] Jallouli N., Elghniji K., Trabelsi H., Ksibi M., Photocatalytic Degradation of Paracetamol on TiO2 Nanoparticles and TiO2/Cellulosic Fiber under UV and Sunlight Irradiation, Arabian Journal of Chemistry, 10: S3640-S3645 (2017).
[13] Feilizadeh M., Delparish A., Bararpour S.T., Najafabadi H.A., Zakeri S.M.E., Vossoughi M., Photocatalytic Removal of 2-Nitrophenol Using Silver and Sulfur Co-Doped TiO2 under Natural Solar Light, Water Science and Technology, 72(3): 339-346 (2015).
[14] Antolín A.M., Contreras S., Medina F., Tichit D., Silver/Platinum Supported on TiO2 P25 Nanocatalysts for Non-photocatalytic and Photocatalytic Denitration of Water, Topics in Catalysis, 60(15-16): 1156-1170 (2017).
[15] Zhang Q., Li C., Li T., Rapid photocatalytic Decolorization of Methylene Blue Using High Photon Flux UV/TiO2/H2O2 Process, Chemical Engineering Journal, 217: 407-413 (2013).
[16] Konstantinou I.K., Albanis T.A., TiO2-Assisted Photocatalytic Degradation of Azo Dyes in Aqueous Solution: Kinetic and Mechanistic Investigations: A Review, Applied Catalysis B: Environmental, 49(1): 1-14 (2004).
[17] Muruganandham M., Swaminathan M., Photocatalytic Decolourisation and Degradation of Reactive Orange 4 by TiO2-UV Process, Dyes and Pigments, 68(2-3): 133-142 (2006).
[18] Kang S., Zhang L., Liu C., Huang L., Shi H., Cui L., Hydrogen Peroxide Activated Commercial P25 TiO2 as Efficient Visible-Light-Driven Photocatalyst on Dye Degradation, International Journal of Electrochemical Science, 12: 5284-5293 (2017).
[19] Saquib M., Tariq M.A., Haque M., Muneer M., Photocatalytic Degradation of Disperse Blue 1 Using UV/TiO2/H2O2 Process, Journal of Environmental Management, 88(2): 300-306 (2008).
[20] Fernández J., Kiwi J., Baeza J., Freer J., Lizama C., Mansilla H., Orange II Photocatalysis on Immobilised TiO2: Effect of the pH and H2O2, Applied Catalysis B: Environmental, 48(3): 205-211 (2004).
[21] Suave J., José H.J., Moreira R.d.F.P.M., Photocatalytic Degradation of Polyvinylpyrrolidone in Aqueous Solution Using TiO2/H2O2/UV System, Environmental Technology, 39(11): 1-9 (2017).
[22] Nandan S., Tailor D., Yadav A., Malathion Pesticide Degradation by Advanced Oxidation Process (UV-Irradiation), International Research Journal of Advanced Engineering and Science, 1(4): 153-156 (2016)
[23] Evgenidou E., Bizani E., Christophoridis C., Fytianos K., Heterogeneous Photocatalytic Degradation of Prometryn in Aqueous Solutions under UV–Vis Irradiation, Chemosphere, 68(10): 1877-1882 (2007).
[24] Mir N.A., Khan A., Muneer M., Vijayalakhsmi S., Photocatalytic Degradation of a Widely Used Insecticide Thiamethoxam in Aqueous Suspension of TiO2: Adsorption, Kinetics, Product Analysis and Toxicity Assessment, Science of the Total Environment, 458: 388-398 (2013).
[26] Basturk E., Karatas M., Decolorization of Antraquinone Dye Reactive Blue 181 Solution by UV/H2O2 Pocess, Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 299: 67-72 (2015).
[27] Karak T., Bhagat R., Bhattacharyya P., Municipal Solid Waste Generation, Composition, and Management: the World Scenario, Critical Reviews in Environmental Science and Technology, 42(1): 1509-1630 (2012).
[28] Janson O., Unosson E., Strømme M., Engqvist H., Welch K., Organic Degradation Potential of a TiO2/H2O2/UV–vis System for Dental Applications, Journal of Dentistry, 67: 53-57 (2017).
[29] Bessa E., Sant’Anna Jr G.L., Dezotti M., "Photocatalytic/H2O2 Treatment of Oil Field Produced Waters, Applied Catalysis B: Environmental, 29(2): 125-134 (2001).
[30] Poulopoulos S., Arvanitakis F., Philippopoulos C., Photochemical Treatment of Phenol Aqueous Solutions Using Ultraviolet Radiation and Hydrogen Peroxide, Journal of Hazardous Materials, 129(1-3): 64-68 (2006).
[31] Peiro A.M., Ayllón J.A., Peral J., Doménech X., Tio2-Photocatalyzed Degradation of Phenol and ortho-Substituted Phenolic Compounds, Applied Catalysis B: Environmental, 30(3-4): 359-373 (2001).
[33] Barakat M., Tseng J., Huang C., Hydrogen Peroxide-Assisted Photocatalytic Oxidation of Phenolic Compounds, Applied Catalysis B: Environmental, 59(1-2): 99-104 (2005).
[34] Hosseini L., Ghafurian N., Hosseini S.N., Hassanzadeh S.M., Immobilization of TiO2 on Leca Granules for Photocatalytic Degradation of Furfural, Caspian Journal of Applied Sciences Research, 3(8):    -   (2014).
[35] Feilizadeh M., Alemzadeh I., Delparish A., Estahbanati M. K., Soleimani M., Jangjou Y., Vosoughi A., Optimization of Operating Parameters for Efficient Photocatalytic Inactivation of Escherichia Coli Based on a Statistical Design of Experiments, Water Science and Technology, 71(6): 823-831 (2015).
[36] Thomas O., Burgess C., "UV-Visible Spectrophotometry of Water and Wastewater". Elsevier, (2017).
[37] Sahiner N., Ozay H., Ozay O., Aktas N., New Catalytic Route: Hydrogels as Templates and Reactors for in Situ Ni Nanoparticle Synthesis and Usage in the Reduction of 2-and 4-Nitrophenols, Applied Catalysis A: General, 385(1-2): 201-207 (2010).
[39] Li G., An T., Chen J., Sheng G., Fu J., Chen F., Zhang S., Zhao H., Photoelectrocatalytic Decontamination of Oilfield Produced Wastewater Containing Refractory Organic Pollutants in the Presence of High Concentration of Chloride Ions, Journal of Hazardous Materials, 138(2): 392-400 (2006).
[40] Sakkas V., Calza P., Medana C., Villioti A.E., Baiocchi C., Pelizzetti E., Albanis T., Heterogeneous Photocatalytic Degradation of the Pharmaceutical Agent Salbutamol in Aqueous Titanium Dioxide Suspensions, Applied Catalysis B: Environmental, 77(1-2): 135-144 (2007).
[41] Gupta V., Jain R., Mittal A., Mathur M., Sikarwar S., Photochemical Degradation of the Hazardous Dye Safranin-T Using TiO2 Catalyst, Journal of Colloid and Interface Science, 309(2): 464-469 (2007).
[42] Chen S., Liu Y., Study on the Photocatalytic Degradation of Glyphosate by TiO2 Photocatalyst, Chemosphere, 67(5): 1010-1017 (2007).
[43] Chong M.N., Jin B., Chow C.W., Saint C., Recent Developments in Photocatalytic Water Treatment Technology: A Review, Water research, 44(10): 2997-3027 (2010).
[44] Lanao M., Ormad M., Mosteo R., Ovelleiro J., Inactivation of Enterococcus sp. by Photolysis and TiO2 Photocatalysis with H2O2 in Natural Water, Solar Energy, 86(1): 619-625 (2012).
[45] Asghar A., Raman A.A.A., Daud W.M.A.W., Advanced Oxidation Processes for in-Situ Production of Hydrogen Peroxide/Hydroxyl Radical for Textile Wastewater Treatment: A Review, Journal of Cleaner Production, 87: 826-838 (2015).