سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت باریم هگزافریت با کاهنده ی جدید و بررسی خاصیت مغناطیسی و فوتوکاتالیزوری

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه کوثر بجنورد-ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد نانوشیمی دانشگاه کاشان- ایران

چکیده

دراین پژوهش نانوکامپوزیتهای باریم هگزافریت/ اکسید آهن و باریم هگزافریت/ کیتوسان به روش سل-ژل خوداحتراقی از نمک های نیترات فلزی تهیه شدند. آب آلبالو و آب پیاز به عنوان کاهنده در این سنتز استفاده شدند. آب آلبالو و پیاز در تهیه باریم هگزافریت ها تا کنون استفاده نشده اند. در ادامه خاصیت فوتوکاتالیزوری و مغناطیسی نانوکامپوزیت ها بررسی شدند. فعالیت فوتوکاتالیزوری نانوکامپوزیت های سنتز شده در حضور دو نور مرئی و فرابنفش جهت تخریب متیل اورانژ بررسی شد. نتایج حاصل فعالیت فوتوکاتالیزوری بالاتری را در حضور نور فرابنفش نشان داد. در بررسی خواص مغناطیسی نانوکامپوزیت ها یک لوپ هیسترسیس که نشان دهنده ی خاصیت فرومغناطیسی است، مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها