بررسی ویژگی‌های ساختاری، الکترونی و اپتیکی کلکوژنیدهای استرانسیوم با روش شبه پتانسیل

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 گروه فیزیک دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

در این مقاله، ویژگی‌های ساختاری، الکترونی و اپتیکی کلکوژنیدهای استرانسیوم با روش شبه پتانسیل در چارچوب نظریة تابعی چگالی و کد کوانتوم اسپرسو بررسی شده است. تمامی محاسبات در فاز B1(NaCl) و با تقریب های LDA و GGA انجام شده است. پارامترهای ساختاری محاسبه شده با داده‌های تجربی و نظری دیگر کاملاً توافق دارد. همچنین نتایج حاصل از ساختار نواری نشان می‌دهد این ترکیبات نیم‌رساناهایی با گاف نواری غیر مستقیم و بزرگ هستند. گاف انرژی محاسبه شده با دیگر داده‌های نظری سازگار است. ثابت دی‌الکتریک برای ترکیبات SrS ، SrSe و SrTeبه ترتیب 73/4 ، 02/5 و 86/5 در تقریب GGA و 27/5 ، 48/5 و 50/6 در تقریب LDA محاسبه شد که این نتایج با داده‌های تجربی و نظری دیگر مطابقت دارند.

کلیدواژه‌ها