تحلیل فناوری تأسیسات سطح الارضی فراورش نفت خام ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت تکنولوژی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

چکیده

مدیریت فناوری شامل تلاش‌هایی است مستمر در خلق فناوری، طراحی کالاها و خدمات نوین و بازاریابی موفق آن‌ها. خلق و بهره‌برداری از فناوری مستلزم زنجیره‌ای از رویدادها است که با اختراع شروع می‌شود و به بازار ختم می ­شود. در پژوهش ­های پیشین مدیریت فناوری در صنایع بالادستی نفت، کم­ تر با دید تخصصی و جامع به این بخش از صنعت بزرگ و تأثیر­گذار نفت توجه شده است. با درک این خلا پژوهشی، در این مطالعه بررسی جامع و واقع‌بینانه وضعیت فناوری تأسیسات سطح الارضی فراورش نفت خام ایران  انجام شد. در این مطالعه،  ضمن بررسی جایگاه فناوری در این بخش از صنعت نفت ایران و مقایسه با مدل­ های موفق مدیریت و انتقال فناوری، فاصله فناوری کشور با شرکت­ ها و کشورهای پیشرو در این زمینه تعیین شد. سپس با بررسی اسناد بالادستی و بخشی صنعت نفت و مصاحبه با 20 نفراز مدیران، مهندسان و صنعتگران، پژوهشگران، و نخبگان دانشگاهی این حوزه، چالش ­ها و ضعف­ ها تعیین شد و راهکار مناسب مدیریت و بهبود  فناوری در حوزه تأسیسات سطح الارضی نفت ارایه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] میر قربانی گنجی، سید موسی، خودارزیابی در واحدهای R&D مدلی مناسب در راستای راهبرد بهبود کسب و کارمهندس،  صنعت هوشمند، 26: 161تا162 (1393)
[2] رمضانی، هادی ؛ صدیقی گاریز، سیما، نوع شناسی انتقال فناوری درونی در سطح پروژه‌ها، گستره انرژی، 4: 45 (1389)
[3] سرمدی, یاسمن؛ خمسه, عباس؛ اوحدی, فریدون، ارزیابی عملکرد مدیریت فناوری و رتبه بندی شاخص­های عملکردی وضعیت موجود در شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا،  فصلنامه توسعه فناوری صنعتی، 39: 5 - 16 (1397).
[4] سیدبندریان, رضا, بندریان, مهدیف تحلیلی راهبردی از وضعیت سازمان‌های پژوهش و فناوری کشور،  فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، 9: 15-24 (1390).
[6] Viscomi, J.C., Schoeling L.G., TWilliam E. s. “Development of a Technology Transfer Model in the 2020 Era for the Oil and Gas Industry." In: SPE Annual Technical Conference and Exhibition. Society of Petroleum Engineers (2017).
[8] شهرام کاظم نژاد واقفی؛ مرتضی موسی خان، ارزیابی و بررسی انتقال تکنولوژی در تولید موتورهای دیزلی (تجزیه و تحلیل مؤلفه های تکنولوژی)،  فراسوی مدیریت، 3(9): 31 تا50 (1380)
[9] Thune T., Ole Andreas Engen O. W., "Petroleum Industry Transformations: Lessons from Norway and Beyond", Routledge (2018).
[10] عباس قیومی،  مقایسه دو الگوی توسعه صنعت نفت ، استصنا، ویژه چهارمین نمایشگاه انرژی 24: 34 تا 36 (1386).
[11] Hoshdar F., Ghazinoory S., Arasti M.R., Fassihi S.F., Technology Planning System for the Iranian Petroleum Industry: Lessons Learned from SanctionsTechnological Forecasting and Social Change 122: 170-178 (2017).
[12] Xielin L., Gao T., Wang L.. Tianjin, In "Regional Innovation Index of China”: 2017, 163-166. Springer (2018).
[13] Philippe A., Keeble D., “High Technology Industry and Innovative Environments: The European Experience”. Routledge (2018.)
[14] Bozeman, B., Rimes, H.; Youtie, J., The Evolving State-of-Art in Technology Transfer Research: Revisiting the Contingent Effectiveness Model, Research Policy, 44 (1):34-49 (2015).