سنتز مشتق‌های بنزهیدرول از طریق فنیل‌دار شدن‌‌ آلدئیدهای آروماتیک در مجاورت کمپلکس نانو مغناطیسی مس اکسید ـ dppe

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه کردستان، سنندج، سنندج، ایران

چکیده

 نانوفلز مغناطیسی CuO/Fe3O4  سنتز و به ­کمک طیف­ سنجی تبدیل ­فوریه­ فروسرخ(FT-IR)، طیف سنجی پراش انرژی پرتو ایکس (EDAX)، میکروسکوپ الکترونی پویشی (SEM) و مغناطیس ­سنج ارتعاشی (VSM)  شناسایی شد. در ادامه، واکنش افزایش هسته­ دوستی 1،2ـ فنیل­بورونیک اسید بر روی آلدئیدهای آروماتیک در مجاورت کمپلکس نانوفلز مغناطیسی CuO/Fe3O4   سنتز شده و لیگاند dppe (1،2-دی ­فنیل­ فسفینو اتان) انجام شد و فراورده­ های الکلی با بازده بالایی (تا 95%) در مدت زمان 24 ساعت به­ دست آمدند. کاتالیست به ­طور مغناطیسی از واکنش خارج شد و پس از آماده­ سازی دوباره تا پنج مرتبه بدون کاهش چشمگیری در فعالیت کاتالیستی و بازده فراورده، در واکنش مورد نظر استفاده شد. ساختار فراورده­ های واکنش با استفاده از نقطه ذوب و روش­ های طیف­ سنجی 1HNMR ،13CNMR  و FT-IR  مورد شناسایی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[2] Sakai M., Hayashi H., Miyaura N., Rhodium-Catalyzed Conjugate Addition of Aryl-or 1-Alkenylboronic Acids to Enones, Organometallics, 16: 4229-4231 (1997).
[3] Yamamoto T., Ohta T., Ito Y., Palladium-Catalyzed Addition of Arylboronic Acids to Aldehydes, Org. Lett. 7: 4153-4155 (2005).  
[9] Mirabedini M., Motamedi E., Kassaee M.Z., Magnetic CuO Nanoparticles Supported on Graphene Oxide as an Efficient Catalyst for A3-Coupling Synthesis of Propargylamines, Chin. Chem. Lett. 26: 1085-1090 (2015(.
[10] Yasukawa T., et al., Asymmetric Arylation of Imines Catalyzed by Heterogeneous Chiral Rhodium Nanoparticles, Org. Lett. 18: 2716-2718 (2016(.
[13] Slocum D., et al., Halogen/Lithium Exchange in Hydrocarbon Media; Basic and Continuous Reactor Studies, Tetrahedron Letters. 51: 4793-4796 (2010.(
[16] Beckwith A.L., Zavitsas A. A., Allylic Oxidations by Peroxy Esters Catalyzed by Copper Salts. The Potential for Stereoselective Syntheses, J. Am. Chem. Soc. 108: 8230-8234 (1986(.
[17] García-Cabeza A.L., et al., Allylic Oxidation of Alkenes Catalyzed by a Copper–Aluminum Mixed Oxide, Org. Lett. 16: 1598-1601 (2014(.
[18] Hartwig J.F., Larsen M.A., Undirected, Homogeneous C–H Bond Functionalization: Challenges and Opportunities, ACS Cent. Sci. 2: 281-292 (2016(.
[19] Mayoral J.A., Rodríguez‐Rodríguez S., Salvatella L., Theoretical Insights into Enantioselective Catalysis: The Mechanism of the Kharasch–Sosnovsky Reaction, Chem. Eur. J. 14:  9274-9285 (2008(.
[21] Qin C., Wu H., Cheng J., Chen X.A., Liu M., Zhang W., Ding J., The Palladium-Catalyzed Addition of Aryl-and Heteroarylboronic Acids to Aldehydes, J. Org. Chem., 72: 4102-4107 (2007).
[22] Gois P.M., Trindade A.F., Veiros L.F., Andre V., Duarte M.T., Afonso C.A., Cloke F.G.N., Tuning the Reactivity of Dirhodium (II) Complexes with Axial N‐Heterocyclic Carbene Ligands: The Arylation of Aldehydes, Angew. Chem., 46: 5750-5753, (2007).
[23] Tran B.L., Driess M., Hartwig J.F., Copper-Catalyzed Oxidative Dehydrogenative Carboxylation of Unactivated Alkanes to allylic Esters via Alkenes, J. Am. Chem. Soc., 136: 17292-17301 (2014(.