سنتز مشتق‌های بنزهیدرول از طریق فنیل‌دار شدن‌‌ آلدئیدهای آروماتیک در مجاورت کمپلکس نانو مغناطیسی اکسید مس-dppe

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 sanandaj

2 عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان

چکیده

چکیده: نانوفلز مغناطیسی CuO/Fe3O4 سنتز و به ‌کمک طیف‌سنجی تبدیل ‌فوریه‌ مادون ‌قرمز((FT-IR، طیف سنجی پراش انرژی پرتو ایکس (EDAX)، میکروسکوپ الکترونی پویشیSEM)) و مغناطیس‌سنج ارتعاشی (VSM) شناسایی شد. در ادامه، واکنش افزایش هسته‌دوستی 2،1-فنیل بورونیک اسید بر روی آلدئیدهای آروماتیک در مجاورت کمپلکس نانوفلز مغناطیسی CuO/Fe3O4 سنتز شده و لیگاند dppe (2،1-دی‌فنیل‌فسفینو اتان) انجام شد و فراورده‌های الکلی با بازده بالایی (تا 95%) در مدت زمان 24 ساعت به-دست آمدند. کاتالیست به‌طور مغناطیسی از واکنش خارج شد و پس از آماده‌سازی مجدد تا پنج مرتبه بدون کاهش چشمگیری در فعالیت کاتالیستی و بازده فراورده، در واکنش مورد نظر استفاده شد. ساختار فرآورده‌های واکنش با استفاده از نقطه ذوب و روش‌های طیف‌سنجی1HNMR ،13CNMR و FT-IR مورد شناسایی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها