مطالعه تئوری بر روی سومانن و تری برمو سومانن به عنوان سنسور جهت شناسایی گاز آلاینده فسژن

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 اهواز- دانشگاه شهید چمران- دانشکده علوم

2 گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

در این تحقیق، جذب سطحی گاز آلاینده فسژن بر روی سطوح خارجی و داخلی سومانن و تری برمو سومانن با استفاده از محاسبات DFT و TD-DFT مطالعه و بررسی شد. خواص ساختاری، پایداری و الکترو اپتیکی سومانن-گاز مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته شد. بر اساس نتایج بدست آمده می توان مشاهد کرد که فسژن بصورت فیزیکی بر روی سطح سومانن و مشتقش جذب شده است. همچنین، نتایج نشان می دهند که با جایگزینی هترو اتم برم به جای کربن و هیدروژن در سومانن، ساختارهای جدید هتروسومانن توانایی بیشتر و بهتری در جذب فسژن از خود نشان می دهند. هتروسومانن مورد استفاده برای جذب فسژن نسبت به فسژن خالص حساسیت بیشتری از خود نشان می دهد بطوریکه جذب فسژن تغییرات چشمگیری در خواص الکترونی و نوری از جمله کاهش شکاف انرژی و جابجایی طول موج ماکزیمم را باعث می شود. از این تغییرات می توان بعنوان نشانه ی برای شناسایی فسژن استفاده کرد، بنابراین می توان جهت شناسایی این آلاینده در کاربردهای عملی از این هترو سومانن ها استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها