بررسی و مقایسه دیدگاه های سینتیک کامل، تقریب نیرو محرکه خطی و تعادلی در شبیه سازی سیستم های جذب سطحی گاز

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی شیمیی، دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

چکیده

در این مطالعه، دیدگاه‌‌های سینتیک کامل، تقریب نیرو محرکه خطی و تعادلی در شبیه‌سازی عددی سیستم‌های جذب سطحی گاز با روش عددی تفاضلات مربعی افزایشی، مورد بررسی قرار گرفت. به‌طوری‌که در دیدگاه سینتیک کامل، کلیه مکانیسم‌ها شامل نفوذ نادسن، جریان لزج، جریان لغزشی، نفوذ ملکولی و نفوذ سطحی لحاظ می‌شوند. در تقریب نیرو محرکه خطی، انتقال جرم با یک ضریب انتقال جرم کلی به‌جای کلیه مقاومت‌های انتقال جرم بیان می‌شود و در نتیجه حجم محاسبات کاهش می‌یابد. با این حال، تقریب نیرو محرکه خطی به شعاع متوسط دانه‌های جاذب بستگی زیادی دارد و افزایش شعاع دانه‌ها موجب انحراف بیشتر از دیدگاه سینتیکی کامل می‌گردد. در دیدگاه تعادلی، سنتیک جذب در نظر گرفته نمی شود و تغییرات غلظت در سیستم براساس همدمای جذب تعادلی تعیین می‌گردد. نتایج نشان می‌دهد با افزایش شعاع دانه‌های جاذب، دیدگاه‌ سینتیکی کامل برای توصیف رفتار جذب، دیدگاه مناسبتری خواهد بود. هم‌چنین مشاهده گردید که ضریب انتقال جرم کلی در فرآیند جذب بسته به شرایط دما و فشار تغییر می‌کند، به‌طوری‌که افزایش درجه حرارت سبب افزایش آن می‌شود و این وابستگی در فشارهای پایین دارای حساسیت بیشتری است. به‌علاوه، با افزایش فشار، ضریب انتقال جرم کلی از یک مقدار کمینه عبور کرده و سپس افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها