پیش تغلیظ و تعیین آلومینیوم، روی، مس و منگنز در نمونه های آبی با استفاده از استخراج نقطه ابری و روش های کمومتریکس

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران

چکیده

روش استخراج نقطه ابری، بر پایه جداسازی در محیط مایسلی است که از آن برای پیش­ تغلیظ آلومینیوم، روی، مس و منگنز پیش از اندازه ­گیری با روش UV/Vis استفاده شد. در این روش، استخراج فلزها پس از کمپلکس­ شدن با لیگاند ان ـ بنزوییل ـ ان فنیل هیدروکسیل آمین، توسط دو سورفکتانت تریتون ایکس ـ 100 و سدیم دو دسیل سولفات صورت گرفت. هر فلز به طور جداگانه در محیط مایسلی استخراج شد. اثر سه متغیر یعنی غلظت سورفکتانت تریتون ایکس-100 و سدیم دو دسیل سولفات (SDS) و قدرت یونی محیط بر راندمان  استخراج، با استفاده از روش طرح آزمایشی باکس بنکن بررسی و پس از جستجوی نقطه به نقطه، شرایط بهینه مشخص شد. در شرایط بهینه، حد تشخیص برای آلومینیوم، منگنز، روی و مس به ترتیب 64/3، 08/3، 67/2 و 22/2 میکرو­گرم بر لیتر و انحراف استاندارد نسبی روش، برای شش بار اندازه گیری برای غلظت300 میکروگرم بر لیتر از روی و مس به ترتیب  02/3 و 12/3 درصد و برای 500 میکروگرم بر لیتر از نمونه آلومینیوم و منگنز 39/3 و 00/4 درصد بود. فاکتور پیش تغلیظ برای یون­ های آلومینیوم، منگنز، روی و مس به ترتیب 6/3، 3/4، 5/4 و 0/5 بود. سپس در شرایط بهینه اندازه­ گیری این فلزها در دو نمونه حقیقی  آب با موفقیت به کار گرفته شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Shokrollahi A., Shamsipur M., Jalali F., Nomani F., Cloud Point Extraction-Preconcentration and Flame Atomic Absorption Spectrometric Determination of Low Levels of Zinc in Water and Blood Serum Samples, Cent. Eur. J. Chem., 7(4): 938–944(2009).
[2] WHO (2003), “Al in drinking-water. Background Document for Preparation of WHO Guidelines for Drinking-Water Quality”. Geneva, World Health Organization (WHO/SDE/WSH/03.04/53).
[3] Bezerra M.A., Arruda M.A.Z., Ferreira S.L.C., Cloud point Extraction as a Procedure of Separation and Pre-Concentration for Metal Determination Using Spectroanalytical Techniques, Appl. Spectrosc. Rev., 40: 269–299(2005).
[7] Durukan I., Şahin C. A., Şatıroğlu N., Bektaş S., Determination of Iron and Copper in Food Samples by Flow Injection Cloud Point Extraction FAAS, Microchem. J., 99: 159-163(2011).
[8] SarafrazYazdi A., Surfactant-Based Extraction Methods, Trends Anal. Chem., 30(6): 221-232(2011).
[9] Bordier C., Phase Separation of Integral Membrane Proteins in Triton X-114 Solution, J. Biol. Chem., 256:1604-1607(1981).
[10] Ahmadia F., Khanmohammadi A., Malekpour A., Micelle-MediatedExtraction as a Tool for Separation and Preconcentration in Copper Analysis, Indo. J. Chem.,7(3): 278-283(2007).
[11] Nuray S., Atırog˘lu C., Ig˘demArpa., Cloud point Extraction for the Determination of Trace Copper in Water Samples by Flame Atomic Absorption Spectrometry, Microchim. Acta., 162: 107–112(2008).
[12] Ahmadi F., Khanmohammadi A.A. Malekpour A., Micell –Mediated Extraction as a Tool for Separation and Preconcentration In Copper Analysis, Indo. J. Chem., 7(3): 278-283(2007).
[16] منبوهی، احمد؛ بندرچیان، فریده؛ احمدی، سید حمید؛ شرافتی، محبوبه؛ "کمومتریکس، اصول و کاربردها" فصل چهارم، (1393).
[18] حاج محمدی، رضا ؛ دولت زاده خیاوی، امیر حسین ؛ امانی، حسین ؛ سلطانی، هادی، حذف نیکل، کروم و سرب از خاک­های آلوده به نفت خام با استفاده ازسورفکتنت زیستی ساپونین، نشریه شیمی و مهندسی شیمی، مقالات آماده انتشار، انتشار آنلاین از تاریخ20 مرداد (1398).